Personakt Antavla

1053 Catharina Feltreuter

Blev 81 år.

Far:2106 Anders Feltreuter (1623 - 1675)
Mor:2107 Agneta Gyllenpistol (1645 - 1669)

Född:1664-03-09 Munga, Romfartuna U
Döpt:1664-05-05
Död:1745-03-25 Trästad, Blackstad H
Begravd:1745-04-02

Äktenskap med 1052 Philip Ehrenmark Johansson (1656 - 1735)

Vigsel:

Barn:
Helena Agneta Ehrenmark (1686 - 1750)
Johan Ehrenmark (1688 - 1688)
Märta Ehrenmark (1689 - 1690)
Catharina Ehrenmark (1690 - 1690)
Gustav Ehrenmark (1692 - 1708)
Johan Filip Ehrenmark (1693 - 1693)
Maria Charlotta Ehrenmark (1694 - 1748)
Carl Gustav Ehrenmark (1695 - 1741)
526 Filip Ehrenmark (1697 - 1760)
Edvard Ehrenmark (1698 - 1698)
Catharina Ehrenmark (1699 - 1763)
Anders Johan Ehrenmark (1700 - 1704)
Gunilla Ehrenmark (1702 - 1768)

Noteringar

Tjust härads dombok den 19/1 1740

§ 58.

Avlidne överstelöjtnanten välborne herr Philip Ehrenmarks änkefru välborna Fru Catharina Feltreuter på säteriet Trästad, hade till sisthållne höstting instämma låtit sin son fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark.

1. För det han tid efter annan skall överfallit henne med skjutande och stötand mot väggen, som åtskillige hån och smädefulla ordhotelser och beskyllningar.
2. För det han nästlidne sommar våldsammeligen skall henne fråntagit fem såtan hö på ängen vid det av samtliga barnen henne anslagen underhållshemman Lilla Trästad, med mera, varför påstås behörig plikt.
3. Ersättning för påtvungen rättegångskostnad.

Denna sak kunde vid samma Ting ej förekomma, medelst herr Ehrenmarks laga förfall av dess nyligen död blivne och då än obegraven hustru, varför nu på förelagd ny dag, infann sig för välborna Fru Feltreuter, efter fullmakt länsmannen Carl Wåhlstrand, och fältväbeln Ehrenmark själv, jämte Inspectoren välbetrodde Jonas Wijkbom dess antagne fullmäktig allenast vad rättegång beträffar. Vid fullmaktens uppläsande för Wåhlstrand utlät sig herr Ehrenmark, att hans moders namn därunder icke är med hennes, utan dess ena dotters, eller herr Ehrenmarks systers hand skrivit. Och emedan herr Ehrenmark tvivlar om fullmaktens riktighet, så fann Tingsrätten nödigt att lämna uppskov till om måndag nästkommande den 26 januari, då fullmakten med vittnen bestyrkt bör framvisas, och de nu närvarande parter sig åter infinna. Se § 72.


Tjust härads dombok den 20/1 1740

§ 72.

Uti den av välborna Fru Catharina Feltreuter på Trästad, mot dess son Fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark instämda saken. Infunno sig nu efter protocollets lydelse den 19 i denna månad, icke allenast Fruns fullmäktige Länsman välaktad Carl Wåhlstrand, samt bemälte Fältväbel med dess i processen antagne fullmäktig Inspectoren välbemälte Jonas Wijkbom, utan ock Fru Feltreuter själv, under handledande av sin dotter Jungfru Ehrenmark, emedan Frun är av ålder bräcklig. Och berättade Frun sig hava med egen hand fullmakten underskrivit, som i lördags uppvistes. Eljest angiver Frun, att 2 år sedan vid Andersmässe, kom hennes son in i salen och brukte en skamlös mun, Frun hade då en tid varit sjuk, ty bad hon honom hålla styr på sig och gå bort på gården i sitt hus där han bor. Då han svarade sålunda. Detta är min stuga, svor därpå, och sade till Frun: Packa därtill Eder säng, eljest skall jag hjälpa Eder tyst. Tog så henne i armarna och förde henne från spiseln till sängen, och kastade henne baklänges i sängen, att hon slog sitt huvud mot väggen, och en liten knöla bak på huvudet uppgick. Eljest förleden Pingstvecka då hennes son tog hop med sin syster Lena på gården, kom Frun ut och ville styra till godo, då sade han med knytnäven för näsan på Frun, att hon hade därmed ej att göra, bad henne packa sig bort, sägandes att hon skulle flytta till torpet Lilla Trästad. Frun sade däremot: Philip, tro det, jag skall dig betala. Då han svarade: Jag aktar så mycket, som detta, tagandes upp orenlighet, och höll för Fruns näsa. Hans hustru höll med mannen. Hon har skyllt frun för tjuv och att hon håller med tjuvar.
Herr Ehrenmark nekar till allt detta, sägandes att då han och hans syster talte om deras arv, kom Frun och lade sig däruti, och gav honom örfilar, då förde han henne med handen åt sängen, men ej på sådant sätt, som angivet är.
Det andra som skall skett på gården nekar herr Ehrenmark till, ty han hade allenast att tilltala sina systrar, säger han, angående ett gåshus som de nedriva låtit för honom. De ojäviga vittnen, som Frun inkalla låtit, skola betyga, att han ej begått det som angivet är. Frågades huru gammal Frun är? Svar: Född år 1664 och herr Ehrenmark är född 1697.
Emot vittnet drängen Anders Andersson i Västervik androgs av herr Ehrenmark det jäv, att herr Ehrenmark för en tid sedan instämt sina systrar, hos vilka drängen tjänat, för det de istället för lön i penningar, låtit honom få avbärga på Trästad på åker och sved. Och som därpå lärer fylla plikt för både systrarna och drängen när saken förekommer vilken studsat för systrarnas förmyndares sjukdom skull. Så förmenas drängen bära hat mot herr Ehrenmark, och således ej vara skicklig att vittna. Länsmannen Wåhlstrand säger det drängen ej rår därför, att han ej fick annan lön, och skall alltså därför ej kunna jävras.
Även andrager herr Ehrenmark jäv mot bonden Jan Månsson, efter han är Fruns halvnadsbrukare på torpet Lilla Trästad, som fruktar för uppsägning där han vittnar mot henne.
Emot Daniel Hemmingsson, Hemming Persson i Trästad samt drängen Per Arvidsson i Åhlhult var intet jäv, varför de avlade vittneseden och särskilt berättade:

1. Daniel Hemmingsson, att i våras sistlidne, huru tids minns vittnet inte, då vittnet kom till Trästad, hade Jungfrurna Ehrenmark låtit nedriva ett gåshus, som herr Ehrenmark låtit uppbygga i en Bosvala, då hade han med sina systrar något gnabbats därom innan vittnet kom dit, ty de skyllde Ehrenmark för, att hava rött upp väggen genom gässen och denna trätan fullföljdes i vittnets närvaro. Herr Ehrenmarks fru, som nu död är var ock därmed och talade tyska, som vittnet ej förstod. Fru Feltreuter kom då ut och ville lägga dem emellan, samt kallade herr Ehrenmark skurk och mera, som vittnet ej minns. Herr Ehrenmark svarade: Dem som dör av hot, han skall böta med gummeskita, allt det jag har fått, har jag fått av min Far, och Er, har jag intet att tacka för. Herr Ehrenmark tog upp en tret eller lort, som vittnet ej minns vilket dem det var, och slängde från sig bortåt gården, samt sade: Så mycket har jag fått av Eder, som det där, sade ock: Om Du vore en karl, så skulle jag anfäkta dig. Han höll handen åt Frun, och Frun höll sin hand även så mot honom. Han sade Qvinna gack in och tag din råck. Sade även åt Fru Feltreuter, Jag kan intet erkänna Er för min mor, ty ni har intet bevist mig morsgärning. Och vidare påminner sig intet vittnet, ty de talte så högt och ivrigt sig emellan. Vittnesmålet upplästes.
Herr Ehrenmark påminner, att det ordet Qvinna sade han till sin egen hustru och när han nämnde det ordet anfäkta, skall han menat densamma.

2. Hemming Persson, att han intet vet mer, än angående höet, vilket halvnadsbonden och herr Ehrenmark togo halvparten vardera.
Herr Ehrenmark vidgår sig hava tagit halvdelen av det, och förmenar sig halvt rättighet därtill den gången. Varför vittnets vidare avhörande nu icke påstods å kärandesidan.

3. Drängen Per Arvidsson i Åhlhult, att han intet vet om några skällsord emellan herr Ehrenmark och dess Fru moder, men om höet vet han allenast att vittna, som nu ej behövs i en tillstådd sak.

Efter övervägande fann Tingsrätten det mot Fru Feltreuters halvandsbrukare Sven Månsson i Lilla Trästad andragen jäv, icke vara av den vikt att det kan hindra honom från vittnesedens avläggande. Varför han densamma efter undfången behörig förmaning med hand å bok avlade, berättandes att Jungfrurna sade det gåshuset med dyngan däruti skämde väggen. Straxt därpå kom Fru Feltreuter ut, och bad de ej skulle hålla sådant larm, och då sade herr Ehrenmark: Qvinna, jag har intet med Er att göra, gå till Eder råck. Frun sade, det kommer dig ej vid vart jag går. Han sade, hon hade att packa sig till torpet, som åt henne avdelat är. Frun sade: Det kommer dig ej vid, om jag bor hos mina döttrar, din skurk, därpå blev Ehrenmark ond, kallandes fru Feltreuter: rofferska, slåendes händerna ihop för munnen på henne, även hade Frun sådana åtbörder och trätte å ömse sidor, herr Ehrenmark tog upp en lort eller en tret, som vittnet ej visst vet vilket det var, och slängde det bort åt gården, sägandes: Jag kan intet erkänna Er för min mor, jag har intet fått av Er, mer än det där, utan allt jag har fått, har jag fått av min fader. Fru Feltreuter sade: Jag skall väl klämma dig och lära veta du är min son, varpå herr Ehrenmark sade: Den som dör av hot, han skall böta med ränneskita. Vittnet påminner sig, att herr Ehrenmark sade åt Fru Feltreuter, som vittnet kunde tycka, om du voro så karl, som du är Qvinna, så skulle jag anfäkta dig, vridandes händerna. Vittnesmålet upplästes.
Herr Ehrenmark säger sig icke hava fällt det skällsordet, som senare vittnet nämnt, utan som det är allenast halvt skäl påstår han me Ed få sig värja från, att någonsin hava kallat sin moder sådant eller slikt skällsord.
Herr Ehrenmark anför vidare jäv emot drängen Anders Andersson nämligen: att den säden han bärgade var av 1738 års gröda, som systrarna lovat sin broder herr Ehrenmark nyttja, medelst förlikning den 2 juni 1738, och således skall drängen vara herr Ehrenmarks vederdeloman.
Wåhlstrand säger det var allenast på en åker och en liten sved, vartill drängen fått lov av Jungfrun redan, att taga i avräkning på sin lön, men herr Ehrenmark utlåter sig nu som förr sådant vara stridande mot tjänstehjonsförordningen.
Övervägandes jävet mot bemälte drängen Anders Andersson, och kunde Tingsrätten för de mot honom andragne omständigheter, icke anse honom för vittnesgild i detta mål, i anledning av XVII Cap: 7§. Rättegångsbalken.
Anders Andersson blev dock utan Ed avhörd, som berättade att någon tid sedan, året minns han ej, var han i Fru Feltreuters sal och herr Ehrenmark var jämväl inne, talandes hårt mot sina systrar, då steg Frun upp ur sängen, och sade åt herr Ehrenmark: Gack i din stuga och larma. Herr Ehrenmark svarade: Det är min stuga, sägandes: Jag har med Er intet till att göra, här är er säng och ledde så henne till sängen, vet intet visst om han sköt henne i sängen, eller hon själv lade sig, men inom sparlakanen gav hon sig. Mer vet Anders Andersson inte.
Fru Feltreuter beder att Tingsrätten ville i vad som ske kan, lindra denna gång straffet för hennes son herr Ehrenmark, men vill att om han en annan gång skulle sig mer så förhålla, att han då måtte undergå vad lag strängeligen innehåller, för vilken förbön herr Ehrenmark framsteg och vördsamligen tackade sin fru moder, kyssandes på kjortelen.
Uti målet angående de fem såtan höet lämnade fru Feltreuter sin talan.

Utslag.

Välborna Fru Feltreuter har väl anklagat sin son Fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark för att hava överfallit henne med skjutande och stötande mot väggen. Men som det ej kunnat bevisas, bliver herr Ehrenmark från tillmälet i det målet befriad, och som Frun lämnat sin talan, angående de fem såtan säd så låter ock Tingsrätten därvid bero. Men emedan tvenne edliga vittnen samhälligt betygat, att herr Ehrenmark tagit upp något av jorden, och sagt åt sin moder, Fru Feltreuter: Jag har ej fått av Eder mer än det, jämväl av förakt kallat henne Qvinna, samt svarat henne med sådana smädeord, som rannsakningen utvisar och för ärbarheten här ej upprepas; Ty kan Tingsrätten ej befria Fältväbeln Herr Philip Ehrenmark från det straff lagen i slikt mål utsätter utan bör han likmätigt XIV Cap: 3§. Missgärningsbalken: umgälla detta sitt brott med tjugo dagars fängelse vid vatten och bröd och göra offentlig avbön. Dock huruvida herr Ehrenmarks moder Fru Feltreuters för honom gjorde avbön, kan verka någon lindring i detta av Tingsrätten utnämnde straff, det bliver Kungl. Maj:ts och Riksens herr Göta hovrätts högrättvisa omprövande allerödmjukast underställt.


Tjust härads dombok den 5/11 1740

§ 49.

Avlidne överstelöjtnanten välborne herr Philip Ehrenmarks änkefru välborna Fru Catharina Feltreuter genom inlagd skrift hos Tingsrätten beklagar sina ålderdomssvagheter, samt mycket släta och medellösa vilkor; Så att hon nu för tiden icke något sitt levande kreatur äger, mindre något annat näringsmedel att idka, utan sitter inhyses hos sina barn, som med attest bilagd intygas. Varför som utav höga överheten hon ärnar uti detta sitt trångomål söka för sig någon underhållshjälp; Ty beder hon om Tingsrättens betygande, angående samma hennes tillstånd, som henne vid slik underdånig ansökning skall angeläget vara. Och som Tingsrätten nogsamt bekant är, att hon är gammal, sjuklig och medellös, samt att hennes fem barn, vilkas skötsel hon nu åtnjuter, ej äga mer fast, än det Rusthåll Trästad som de alla åbo och ärvt efter sin fader herr överstelöjtnanten Ehrenmark, vilkas vilkor ej tillåta lämna henne större förmån än hon åtnjutit, nämligen; Torpet Lilla Trästad. Därav hon efter sitt stånds värdighet icke kan hava tillräckligt underhåll; Ty lämnas Fru Feltreuter sådant härmed till bevis.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1664 Födelse 1664-03-09 Munga, Romfartuna U.
1664 1 mån Dop 1664-05-05.
1665 1 år Systern Sigrid Feltreuter föds 1665-07-19 Munga, Romfartuna U 1).
1668 4 år Systern Margareta Feltreuter föds 1668-06-07 Munga, Romfartuna U 1).
1669 Modern 2107 Agneta Gyllenpistol dör 1669 Munga, Romfartuna U.
1669 5 år Brodern Anders Feltreuter föds 1669-06-23 Munga, Romfartuna U 1).
1675 10 år Fadern 2106 Anders Feltreuter dör 1675-01-14 Munga, Romfartuna U.
1686 22 år Dottern Helena Agneta Ehrenmark föds 1686-03-12.
1688 24 år Sonen Johan Ehrenmark föds 1688-05-05 Råby, Hörby M.
1688 24 år Sonen Johan Ehrenmark dör 1688-05-15 Råby, Hörby M.
1689 25 år Dottern Märta Ehrenmark föds 1689-09-13.
1690 Dottern Märta Ehrenmark dör 1690.
1690 26 år Dottern Catharina Ehrenmark föds 1690-11-11.
1690 26 år Dottern Catharina Ehrenmark dör 1690-12-02.
1692 27 år Sonen Gustav Ehrenmark föds 1692-02-11.
1693 29 år Sonen Johan Filip Ehrenmark föds 1693-03-22.
1693 29 år Sonen Johan Filip Ehrenmark dör 1693-04-07 Trästad, Blackstad H.
1694 30 år Dottern Maria Charlotta Ehrenmark föds 1694-10-03.
1695 31 år Sonen Carl Gustav Ehrenmark föds 1695-12-09.
1697 32 år Sonen 526 Filip Ehrenmark föds 1697-02-14 Trästad, Blackstad H.
1698 34 år Sonen Edvard Ehrenmark föds 1698-03-23.
1698 34 år Sonen Edvard Ehrenmark dör 1698-06-23.
1699 35 år Dottern Catharina Ehrenmark föds 1699-05-31.
1700 36 år Sonen Anders Johan Ehrenmark föds 1700-11-13.
1702 38 år Dottern Gunilla Ehrenmark föds 1702-06-05.
1704 Sonen Anders Johan Ehrenmark dör 1704.
1708 44 år Sonen Gustav Ehrenmark dör 1708-04-20.
1735 70 år Maken 1052 Philip Ehrenmark Johansson dör 1735-01-03 Trästad, Blackstad H.
1738 Systern Margareta Feltreuter dör 1738 Näsum Socken, Kristianstad L.
1741 77 år Sonen Carl Gustav Ehrenmark dör 1741-09-03.
1745 81 år Död 1745-03-25 Trästad, Blackstad H.
1745 Begravning 1745-04-02.

Källor

1)Fb