Personakt Antavla

526 Filip Ehrenmark

Sergeant. Blev 63 år.

Far:1052 Philip Ehrenmark Johansson (1656 - 1735)
Mor:1053 Catharina Feltreuter (1664 - 1745)

Född:1697-02-14 Trästad, Blackstad H
Arvlös:1749-06-08 Trästad, Blackstad H 1)Tjust härads dombok den 8/6 1749

§ 23.

Anmälde avskedade Sergeanten välborne herr Philip Ehrenmark, att han finner sig nödsakad uti Kungliga Majt:s och Riksens höglovlige Göta Hovrätt besvär andraga, över ett den 29 juli 1747, emellan hans ogifta systrar, Helena Agneta, Maria Charlotta, Catharina och Gunilla Ehrenmarkar upprättat Testamente, varigenom han och dess broderson, Carl Ehrenmark, skola förfördelas, och därför begär Häradsrättens vittnesbörd, att inga flera syskon äro, samt att han till Statur och utseende må beskrivas. Och emedan vid efterfrågan, av nämnden, med de flera, dessa Ehrenmarkar kände, intygades, att bemälte Jungfrur Ehrenmarkar icke ägde flera syskon än framlidne fältväbeln Carl Ehrenmark, som efter sig lämnat en omyndig son benämnd Carl, och denna Sergeanten Philip Ehrenmark, av medelmåttig längd, vid pass 50 år gammal, mager, med svartbrunt egit hår, vilka, och ej flera med deras systrar och fastrar äro (samarva); för den skull fann Häradsrätten skäligt, sådant uppå begäran, i domboken anteckna, samt därutur till laga bevis och säkerhet, under härads och domarens Insigel att lämna och meddela.
 
Död:1760-07-21 Trästad Älgestorp, Blackstad H
Begravd:1760-07-27

Barn med 527 (Catharina Elisabeth Crekel) (1699? - 1739)

Barn:
263 Elsa Catharina Ehrenmark (1728 - 1798)
Anna Maria Ehrenmark (1728 - 1812)

Äktenskap med Catharina Nerman (1709 - 1792)

Vigsel:

Barn:
Agneta Christina Ehrenmark (1740 - 1773)
Eleonora Dorotea Ehrenmark (1744 - )
Niklas Christoffer Ehrenmark (1746 - 1748)
Greta Regina Ehrenmark (1749 - 1752)
Maria Charlotta Ehrenmark (1749 - 1786)
Sophia Catharina Ehrenmark (1754 - )

Noteringar

Tjust härads dombok den 1/6 1738

§ 55

Stadsnotarien välbemälte herr Axel Loo, såsom förmyndare för välborna Jungfrurna Helena, Maria, Catharina och Gunilla Ehrenmarkar instämt deras broder fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark på Trästad, efter memoriale.

1. För det han utan deras vetenskap, mindre givit tillstånd, avhänt dem en oxe ifrån drängen under Oket. Vilken efter arvskiftet dem tillkommer.
2. Tillägnar sig flera dagsverken av Trästad gårds egentlige tillhörige torpare än på dess fjärdepart tillkommer.
3. För det han utan deras samtycke och vetenskap, av skogen, som oskiftad är försålt 13 stycken sågeträn.
4. Tvärtemot Contract under Jungfrurnas arrendeår inträngt sig i gården, och utan avsägning med våld ifrån 1/4-de parten innan laga fardag utängia vill dem före arrendet likväl länge sedan betalt är, enligt quittence.
5. Att betala deras andel av 50 daler silvermynts skuldfordran, som han till sterbhuset skyldig är.
6. Betala det utsatta vitet av 20 daler silvermynt, som fältväbeln åtskilliga gånger förbrutit.
7. Att svara för det övervåld med oanständige tillvitelser och skällsord han tid efter annan ofta bemälte Jungfrur pålastar med mera, varför plikt påstås, jämte anhållan att stämma vite dem emellan utsättas må, samt
8. Att ersätta dem all av sådant förfarande tagen skada och mistning i arbetet vid gården, och förorsakade rättegångsomkostnader.

Till vittne instämt föraren välmanhaftig Claes Roback, Lars Sunesson i Källsberg, Catharina Jacobsdotter Törnquist, drängen Anders Andersson i Trästad, Torparen därstädes, Sven i Sågsta, Måns i Sörängen, Måns i Hagstorp, pigan Karin Hemmingsdotter i Trästad och pigan Helena Jonsdotter i Västervik.
Notarien Loo tillstädes och fältväbeln med sin biträdare föraren välmanhaftig Edvard Embring och vittnen ävenväl, undantagandes Helena Jonsdotter, som är sjuk.

1. Angående oxen, så uppgiver käranden arvinstrumentet av den 28 juli 1736, där oxen med namn Pigel, står på Jungfrurna Ehrenmarkers lott. Å svarandesidan tillstås, att oxen är tagen, ty han kunde ej tåla, att han kördes mycket, och oxen skall höra fältväbeln till, efter att Contract av den 18 augusti 1735, som uppteddes. Käranden förmenar det dokument av senare datum bör vara mer gällande än det förra, men svaranden säger att oxen ej bort flytta i arvskiftet. Käranden påminner att föraren Embring varit svarandens fullmäktig vid skiftet. Svaranden nekar sig gjort honom fullmäktig vid skiftet, men väl i andra mål. Föraren Embring uppgav fullmakten, och notarien Loo uppgav en annan fullmakt av den 4 Novembris 1737. Notarien Loo förbehåller sig genom vittnen visa sättet till oxens tagande, men av arvsinstrumentet visar han, att en annan oxe, Snestjärt vid namn, är pådelt brodern emot Pigel. Den tillstår Embring sig sålt för 6 daler silvermynt tll Krogaren i Grönhult efter värdering, och upptedde herr fältväbeln Carl Ehrenmarks brev, att kreaturen skulle försäljas, och därför har han sålt oxen.
2. Andra målet beträffande, säger herr Ehrenmark,att där äro fyra dagsverken till gården, och han har en fjärdedel på sin lott. Notarien Loo säger det hörer under Fruns del, som barnen förut henne. Herr Ehrenmark bestrider den delen.
3. 13 sågeträn tillstås, och förmenar Ehrenmark det ej kunna honom förvägras. Notarien Loo gör ej påstående, begär allenast förbud, att de andra syskonen oåtsport skogen inte må nyttjas olovligen av herr Ehrenmark.
4. Så visar notarien Loo att Contractet av den 18 augusti 1735 innehåller, att Jungfrurna skola njuta sitt arrende till fardagen, och dessutom uppvisar herr Ehrenmark quittence, däruti står våren 1736, 1737, 1738 utnämnde Ehrenmark ville det skall räknas från 1735 och till 1737, alldenstund hans systrar nöto 1735 års gröda, på vilket år den 3 januari deras fader välborne Philip Ehrenmark dödde. Käranden säger sig vilja vid anfordran visa redo och räkning för det året, emellertid bliver han vid Contractet.
5. Nekar ej herr Ehrenmark att betala om det är hans faders obligation, men notarien Loo uppvisar Fru Feltreuters obligation den 22 mars 1719, till Lars i Rössberg på 129 daler silvermynt, av dem skall herr Ehrenmark fått 50 daler. Herr Ehrenmark tillstår till ungefär 30 daler, som hans Fru Mor köpt kläder åt honom för, och fadern har det betalt, i myntetecken var det.
6. Målet lämnar herr notarien Loo efter vitet är ibland syskonen allenast muntligen avskedat det hon väl emot herr Ehrenmarks nekande kunde med vittnen bevisa.
7. Låter herr notarien Loo ock falla, allenast vite utsättes, varmed herr Ehrenmark nöjd var.

Angående dagsverken, så har Carl Ehrenmark skrivit, att Modern skulle behålla Lilla Trästad och Marcus Torp, säger föraren Embring, men Embring förbehöll Philip Ehrenmark sin talan i allt vad han finner sig fog att påtala, som vittnen intyga skola föraren, Roback tillstår detta.
Notarien Loo påminner att allt sedan har ingen laga åtalan härpå skett, och därför skall parternas Fru Moder böra behålla det henne är tillkommet. Eljest säger han nytt skifte skola sökas angående det fasta, efter herr Ehrenmark klandrar Fruns andel. Och emellertid håller notarien Loo sig vid det avtal, som vid skiftet gjort är, och vill bliva lagligen utvunnen. För oxen sedan den 8 mars då han togs, förbehålles laga refusion och 10 daler silvermynts rättegångsexpencer.
Herr Ehrenmark begär uppskov angående oxen, sägandes att flera kreatur äro undandöljde vid skiftet.
Notarien Loo beder att vittnen må avhöras angående 7:de stämningsmålet, vilket han ärnat väl låta falla där han icke nu funnit herr Ehrenmark allt förstrida.
Men som rättegångstimman är näst förfluten, så beror härmed till i morgon.


Tjust härads dombok den 2/6 1738

§ 64.

Stadsnotarien välbetrodde Axel Loo, och fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark, vilkas instämda sak igår förehades, inkommo och sade sig vara förlikta, genom följande skriftliga förening, som upplästes:
Uti de vid påstående Tjust Härads Ting oss underskrivna syskon emellan förehavde mål, äro vi omsider i Christelig och Broderlig sämja således överenskomna, som följer, nämligen:
1. Återlämnar jag Philip Ehrenmark till mina kära systrar den omtvistade oxen, vilken de vid hemkomsten hava att återtaga, med kraftigaste förbehållan, att tilltala föraren Embring om fullkomlig redogörelse såväl för dem amförmälte oxen, som och annan förvaltning han över min tillfallne egendom i min frånvaro sig åtagit.
2. Lämna vi samtliga systrar bemälte vår broder, att opåtalt av oss framgent, till vår kära Moders död, då annat skifte i det fasta kommer att hållas, nyttja ett dagsverke i veckan av torpet Sörängen, och ett var fjärde vecka av Sågsta, men de övriga torpen och dagsverken bliva under vår disposition.
3. Angående skogens nyttjande, äro vi samtliga nöjda med att ett vite av 10 daler silvermynt utsättes för den, som utan den andres vetskap, med någon åverkan förfarer, utan att var och en efter sin ägande rätt i gården må i ägornas hävdande vara delaktig.
4. För bliver det därvid, att år 1735 sättes istället för år 1738, därför arrendet är betalt, i anledning varav bror Philip Ehrenmark själv nyttjar 1738 års gröda av sin 1/4-del i Trästad Gård.
5. 6. Lämnas såväl de 50 daler silvermynt, som och det oförmälte vitet, som hitintills allenast oss själva emellan varit utsatt, opåtalt: Även som 7. De till dato förelupne tillvitelser, med mera försvinna uti glömska, viljandes jag Philip Ehrenmark i vängåva till mina kära systrar avstå de fyra skäppor råg, jag eljest kunde haft av dem att fordra. I kraft av denne vår kärlige och frivillige förening, så framt den obrottsligen hålles, upphäves och dödas alla de stridigheter, av vad namn de vara må, som hitintills oss emellan kunnat vara, så att ingen i någon måtto om det förbigående, haver den andra att tilltala, och anropas nu mera om andans nåde, att hädanefter så skicka oss, att ej någondera av den andra förolämpas. Till styrka varav, må likväl gärna önska, och tjänst ödmjukligen begära, att ett vite av 20 eller 30 daler silvermynt, för den överträdande blevo utsatt. Som allt med våra namn uti vittnens närvaro bekräftas, av Gamleby den 2 juni 1738.

Philip Ehrenmark
Uppå välborna Jungfrur
Ehrenmarkers vägnar,
som förmyndare
Axel Loo

Som vittnen härtill underskrivne efter begäran.
Claes Roback P: Kindmark
Carl Wåhlstrand.

Och som parterna sålunda i vänlighet överenskommit, så låter Tingsrätten därvid bero.


Tjust härads dombok den 11/11 1738

§ 108.

Fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark, mot föraren välmanhaftig Edvard Embring, att svara.

1. För det han hållit delning emellan fältväbeln och dess syskon, utan herr fältväbelns vetskap.
2. Att göra redo för de kreatur föraren Embring har sålt, herr fältväbeln oveterlig.
3. Att visa var de penningar äro, som för samma kreatur influtit.
4. För det han bjudit ut herr fältväbelns fasta egendom till pant och bortsäljande.
5. Att göra redo för herr fältväbelns Krontionde, som föraren Embring uppburit.
6. För en gjord resa till Dalhem efter löfte, att få spannmål, men som han intet fick, så påstås vedergällning.
7. För fem tolfter bräder, som föraren Embring skall försålt.
8. Påstås rättegångskostnad.

Fältväbeln herr Ehrenmark tillstädes, men föraren Embring icke, utan från honom blev en skrift ingiven, där uti berättas honom vara beordrad i Kronans tjänst, varpå brev uppvistes. Varför beviljas föraren Embring uppskov till nästa Ting, tredje tingsdagen, nämligen den 8 februari nästkommande år 1739, då föraren Embring vid fem daler silvermynts vite, sig här hos Tingsrätten i Gamleby sin vederpart till genmäle inställa bör.


Tjust härads dombok den 11/11 1738.

§ 109

Fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark, instämt länsmannen välaktade Carl Wåhlstrand och Per Andersson i Grönhult, att bevisa huruledes de handlat med föraren Embring de kreatur, som han har bortsålt för herr fältväbeln, och huru mycket de hava givit för dem, samt med vad förevändningar han sagt sig hava frihet samma kreatur att bortsälja.
Parterna tillstädes, sägandes länsmannen att 1735, om hösten köpte han en fölunge över 2 vintrar, av Embring för 11 daler silvermynt, i mening, att han var av stort slag, fast det ej så var. Embring sade, att han hade lov av Ehrenmarkarna, vars fullmäktig han skulle varit här på orten, och efter Embring skall haft order att utsätta Ehrenmarkarnas gårdedelar i Trästad för skatt åt bönderna, så hade han ej något att föda kreaturen med.
Per Andersson säger sig köpt en stut för 3 plåtar en ko och en fargalt en plåt av Embring, och sade sig även därtill hava herr Ehrenmarkars order, och alldenstund bekant var, att Embring haft att disponera åtskilligt annat, så hade Wåhlstrand och Per Andersson ej annat tänkt, än han icke skulle haft order till att sälja dessa kreatur, påståendes att slippa vidare tilltal i detta mål.

Utslag.

Vad angår denna saken emellan herr Ehrenmark och länsman Wåhlstrand, samt Per Andersson i Grönhult, så kan Tingsrätten icke pålägga svarandena något ansvar i detta mål för de kreatur de sig av föraren Embring tillhandlat. Rättegångskostnaderna quittas.


Tjust härads dombok den 8/2 1739

§ 52.

Fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark mot föraren välmanhaftig Edvard Embring, i den före anhängige saken.

1. För det han hållit delning emellan fältväbeln och dess syskon, utan herr fältväbelns vetskap.
2. Att göra redo för de kreatur föraren Embring har sålt herr fältväbeln oveterligt.
3. Visa vart de penningar är, som för samma kreatur influtit.
4. För det han bjudit ut herr fältväbelns fasta egendom till pant och försäljande.
5. Att göra redo för herr fältväbelns Kronotionde, som föraren uppburit.
6. För en gjord resa till Dalhem efter löfte att där få spannmål, men som han intet fick, så påstås vedergällning.
7. För 6 tolfter bräder, som föraren Embring skall försålt.
8. Påstås rättegångskostnad.

Parterna tillstädes, och håller herr Ehrenmark sig vid stämningsmålen. Föraren Embring ingav (transamt?) av herr Ehrenmarks den 27 augusti 1735, till honom given fullmakt, därav han förmenar sig haft fri vara med vid skiftet, beropandes sig i övrigt på de skäl han andragit i sin till sista Ting instämde skrift, då han var i Kungl. Maj:ts tjänst hindrad.
Herr Ehrenmark påstår fullmakten ej kunna uttydas så långt som Embring den vill sträcka. Och i de övrige punkterna, är han ej nöjd med hans före bärande och andrager skäl. Föraren Embring begärde för den skull uppskov till nästa Ting emedan han har att fordra av herr Ehrenmark för det han varit hans ombudsman, vilka fordringarna han då vill tillika utföra. Och kunde Tingsrätten detta uppskov ej avslå enligt XVI Cap. 6§. Rättegångsbalken, utan bliver det beviljat till 3:dje dagen av nästa Ting, då parterna beredde sig inställa böra vid 5 daler silvermynts vite.


Tjust härads dombok 5/5 1739

§ 62.

Fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark instämt föraren välmanhaftig Edvard Embring.

1. För det han hållit delning emellan fältväbeln och dess syskon, utan herr Ehrenmarks vetenskap.
2. Att göra redo för de kreatur föraren sålt.
3. Visa var de penningar äro, som för samma kreatur influtit.
4. För det han bjudit ut herr fältväbelns fasta egendom till pant avbortsäljande.
5. Att göra redo för herr fältväbelns kronotionde, som föraren uppburit.
6. För en gjord resa till Dalhem med löfte, att få där spannmål, men som han ej fick, så påstås vedergällning.
7. För sex tolfter bräder, som föraren försålt.
8. För rättegångskostnad.

Denna sak förehades vid sisthållne vinterting den 8 februari 1739, men uppsköts för den i protokollet nämnde orsak, och förelades då parterna, att sig infinna härvid Rätten den 5 Maj, som idag är, havandes föraren Embring stämt herr fältväbeln Ehrenmark igen till detta Ting.

1. Att ersätta föraren all den kostnad, tidspillan, omak och besvär, som han ej allenast haft för herr fältväbelns avlidne fader, överstelöjtnanten välborne herr Philip Johan Ehrenmark, utan ock för herr fältväbeln själv, sedan sterbhusförvaltningen föraren uppdrag, och det allt oproportiva av vad på herr fältväbeln i arvtäckten belöpa kan.
2. För det herr fältväbeln gjort självpantning på förarens egendom, honom till så mycket större andel, som förarens aller Defensionala in puncto primo, där medelst honom skola eftertänkeligen frånhände vara.

Till vittne instämt Hindriksson i Fagerdal och Carl Månsson Lövgren i Qvastetorpet. Fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark tillstädes, men föraren Embring ej, utan har han instämt Copia av ordres, under den 28 sistlidne april för samtliga underofficerare vid Aspelands härads Companie angående visitationer, som skola företagas den 6:e uti innevarande Maj månad, varpå Companiemötet den 10:de Maj följer, varför föraren Embring genom en skrift hos Tingsrätten anhåller om uppskov. Och som Tingsrätten anser detta för laga förfall, så beviljas uppskov till tredje dagen av nästa Ting, då parterna vid tio daler silvermynts vite sig härstädes i saken infinna böra.


Tjust härads dombok den 8/5 1739

§ 80.

Fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark stämt stadsnotarien välbemälte herr Axel Loo på Gräverum, Eneby socken och Kinds härad, såsom förmyndare för Jungfrurna välborna Helena Agneta, Maria Charlotta, Catharina och Gunilla Ehrenmarkar angående.

1. 1738 års gröda på svedjefällan vid Trästad.
2. Ängars uppbetande.
3. Ryttarhästens olovliga brukande.
4. Inhysesfolks intagande.
5. Att 2:ne drängar fått så åt sig på Trästads ägor.
6. Det som för sågning 1738 fallit vid Trästad såg.
7. Påstående, att ägorna må delas.
8. Vitesbrott, jämte rättegångskostnader.

Till vittne är instämda åtskilliga. Herr Ehrenmark själv, jämte fullmäktig inspektoren välbemälte Jonas Wijkbom, och vittnen tillstädes. Stadsnotarien Loo har givit fullmakt till uppbördsmannen Petter Kindmark, vilken för dess ämbetssysslors skull, har förordnat länsmannen Wahlstrand i sitt ställe, men som uppbördsmannen Kindmark icke finnes enligt XV Cap: 7§ haft notarien Loo´s lov därtill, så kan saken nu ej vidröras, utan hava parterna i brist av förning sig vid nästa Ting efter instämmande att infinna.


Tjust härads dombok den 12/10 1739 fredag.

§ 67.

Upproptes fältväbeln välborne herr Philip Ehrenmark mot föraren välmanhaftig Edvard Embring uti saken som till den 5 maj instämd var, och då uppsköts, angående:

1. För det han hållit delning emellan fältväbeln och dess syskon, utan herr Ehrenmarks vetenskap.
2. Att göra redo för de kreatur föraren sålt.
3. Visa var de penningar äro, som för samma kreatur influtit.
4. För det han bjudit ut fältväbelns fasta egendom till pant och bortsäljande.
5. Att göra redo för herr fältväbelns Kronotionde, som föraren uppburit.
6. För en gjord resa till Dalhem med löfte, att få där spannmål, men som han ej fick, så påstås vedergällning.
7. För 6 tolfter bräder, som föraren försålt.
8. För rättegångskostnad.

Och hade föraren stämt herr fältväbeln igen.

1. Att ersätta all den kostnad, tidspillan, omak och besvär, som han ej allenast haft för herr fältväbelns avlidne fader överstelöjtnanten välborne herr Philip Ehrenmark, utan ock för herr fältväbeln själv, sedan sterbhusförvaltningen föraren uppdrogs, och det allt i proportion av vad på herr fältväbeln i arvtäckt belöpa kan.
2. För det herr fältväbeln gjort självpantning på förarens egendom honom till så mycket större nackdel som förarens alla defensionalia in puncto primo därmedelst skola honom eftertänkeligen frånhände vara.

Parterna blevo väl vid sista sommarting förelagt vid tio daler silvermynts vite sig infinna. Men allenast herr Ehrenmark är tillstädes. Och föraren Embring instämt vidimerad Copia av undfången ordres av den 23 september, att bevaka visitationer och det mera vid Compagniet, anhållandes genom Suppligne om uppskov, varför uppskjutes saken till nästa Ting 5:te Tingsdagen då föraren bör sig vid utsatt tio daler silvermynts vite inställa själv genom fullmäktig sin vederpart till genmäle.


Göta hovrätt den 12/3 1740

Nr. 13.

Tjust härads Tingsrätts rannsakning och fällda utslag över fältväbeln välborne Philip Ehrenmark som av sin Moder och välborna Fru Catharina Feltreuter blivit anklagad, samt genom ederliga vittnen övertygad, haver under uppkommen träta och ordväxling kallat bemälte sin Moder rofferska, slagit händerna ihop för munnen på henne, jämväl utlåtit sig ej kunna erkänna henne för sin Moder, samt dessutom utbrutit uti åtskilliga flera smädesord mot Modern, som rannsakningen vidare utvisar Tingsrätten har alltså för skäligt prövat, det bör Philip Ehrenmark, likmätigt 14 Cap: 3§. Missgärningsbalken umgälla detta sitt brott med tjugo dagars fängelse vid vatten och bröd och göra offentlig avbön. Dock sådant Kungl. Hovrättens omprövande underställt.

Utslag.

Kungl. Hovrätten prövar rättvist Häradsrättens härutinnan fällda utslag gilla; Så att fältväbeln Philip Ehrenmark skall, för detta sitt begångna brott, till följe av ovan anförde lagsens rum Missgärningsbalken 14 Cap. 3:§ avstraffas med tjugo dagars fängelse vid vatten och bröd, samt därtill med göra sin Moder offentlig avbön.

Jönköping den 12 mars 1740.


Tjust härads dombok den 29/5 1741

§ 114.

Stadsnotarien välbemälte Axel Loo såsom förmyndare för välborna Jungfrurna Ehrenmarker på Trästad, emot deras broder sergeanten välborne herr Philip Ehrenmark.

1. För det han tvärtemot förlikningen 1738, avhänt sina systrar en del fäller och av skogen vid Trästad till 48 råkar, varför påstås ersättning samt rättegångskostnad, och att han till vittnesbrottet må bliva förfallen.
2. För åtskilliga på Jungfrurna utkastade grova beskyllningar och skällsord.
3. För det han emot husdelningsinstrumentet våldsammeligen frånbrutit och borttagit ett lås av salskammardörren.
4. För det han ävenledes tillvållat sig ett litet stall som enligt bemälte delningsskrift de andra 3/4 parterna tillkommer, som påstås behörigen återställas må, jämte laga plikt och rättegångskostnader, jämväl såsom dymedelst till vittnesbrottet klarlägga förfallen.
5. Som efter herr Ehrenmarks eget samtycke och påstående skogsdelning förrättad är, och han själv tagit den del av honom bäst behagat, men nu sedermera ej vidgå utan upphäva vill, ty påstås att han antingen måtte gott känna vad därvid gjort är, eller å egen kostnad ny lottning och delning förrätta låta.

Vice versa har sergeanten Ehrenmark stämt sina systrar, samt deras förmyndare att svara.

1. För det Jungfrurna av herr sergeantens enskilde del borttagit 3:ne råkar råg.
2. Angående den förlikning, som parterna emellan skett år 1738, emedan en annan och herr fältväbeln okunnig skrift skall då vid Tingsrätten blivit ingiven.
3. För en halmhalm som Jungfrurna skola ruinerat.
4. För det Jungfrurna låtit uppbryta och borttaga 14 lass Tjärtyre utur en av herr fältväbeln förleden höst uppburgen rågsved.
5. För blånader tillfogade herr Ehrenmarks barn, och hotelse emot dess tjänstefolk.
6. För rättegångskostnad.
7. För skällsord på herr Ehrenmark.
8. För det Jungfrurna förbjudit torparen Måns i Lövsveden göra dagsverke till honom.

Parterna tillstädes, och angående första målet i Jungfrurnas stämning, så säger herr sergeanten, att han lät själv hugga fällan med sin halvnadsbonde, varemot Jungfrurna skola kunna hugga på ett annat ställe, men herr notarien säger, att det var oskift mark, och dessutom uppvisar han en förlikning daterat Gamleby den 2 juni 1738, med sergeantens och notarien Loo ´s, samt vittnets uppbördsman Kindmarks namn under så lydande: Angående de på kvist liggande fällor vid Trästad, nu således överenskommit, att emot det Jungfrurna enskilt nyttja fällan i Trästad kohage nyttjar bror Philip Ehrenmark även för sig enskilt den fällan han själv lät nedhugga, men de övriga såväl den i Lillgårdens hage, som ock den som Ålhult och Ialborna huggit nyttjas av hälften proportionalitet, så att när Jungfrurna därav tager 3/4-delar, undfår herr Ehrenmark den 1/4-delen.

Herr notarien Loo åberopar sig till vittne uppbördsmannen Petter Kindmark, vilken tillstädes ojävad efter avlagd Ed berättade, att år 1738, när herr notarien Loo och sergeant Ehrenmark hade uppsatt förlikningen uti de då instämda mål, och den var ingiven, så erinrade de sig, att framledes kunde uppväxa någon tvist om fällorna som då voro huggna, varför upprättades den förlikning, som nu uppvist är därom, vilken Ehrenmark med egen hand underskrev, vittnesmålet upplästes.
Herr Ehrenmark säger sig ej mer brukat än på hans 1/4-del sig belupit, utan hans systrar hava mycket mer åverkat.
Herr notarien Loo åberopar sig ock till vittne Hemming Persson och Daniel Persson, som ojävade efter avlagd Ed berättade:

1. Hemming Persson, att han år 1737 högg den omtvistade fällan, som var först ämnad till rovefälle med Jungfrurnas tillstånd samma år han åt dem brukte 1/2 gården till halvnad, och när han bärgade, tog vittnet hälften säden och hälften tog herr Ehrenmark, men Jungfrurna fingo intet. Utsädet släppte de ock lika mycket till, ty Ehrenmark förbjöd honom taga såråg av Jungfrurna.
2. Daniel Persson gör i allo med förra vittnet lika berättelse.

Herr Ehrenmark säger att där voro 2:ne rågbrånader det året, varav Jungfrurna fingo sin del av den ena. Herr notarien Loo påstår därav bör följa, att de ock bör hava del av den andra, alldenstund de fälldes och bärgades på ett år.
Vittnen utlåta sig vidare att det året de brukte 1/2 gården höggs 2 fällor på skogen, den ena föll 19 ock den andra 9 råkar råg på herr Ehrenmarks del.
Herr Loo påstår få ersättning för bägge fällorna eftersom Jungfrurna av ingendera fått sin anpart.
Vidare fortfares med rannsakningen i morgon, efter det nu lidit över rättegångstimman.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1697 Födelse 1697-02-14 Trästad, Blackstad H.
1698 1 år Brodern Edvard Ehrenmark föds 1698-03-23.
1698 1 år Brodern Edvard Ehrenmark dör 1698-06-23.
1699? Partnern 527 (Catharina Elisabeth Crekel) föds beräknat 1699 Tyskland 2).
1699 2 år Systern Catharina Ehrenmark föds 1699-05-31.
1700 3 år Brodern Anders Johan Ehrenmark föds 1700-11-13.
1702 5 år Systern Gunilla Ehrenmark föds 1702-06-05.
1704 Brodern Anders Johan Ehrenmark dör 1704.
1708 11 år Brodern Gustav Ehrenmark dör 1708-04-20.
1709 Makan Catharina Nerman föds 1709.
1728 Dottern Anna Maria Ehrenmark föds 1728 Stralsund.
1728 Dottern 263 Elsa Catharina Ehrenmark föds 1728.
1735 37 år Fadern 1052 Philip Ehrenmark Johansson dör 1735-01-03 Trästad, Blackstad H.
1739 42 år Partnern 527 (Catharina Elisabeth Crekel) dör 1739-10-15 Trästad, Blackstad H 2).
1740 Dottern Agneta Christina Ehrenmark föds 1740.
1741 44 år Brodern Carl Gustav Ehrenmark dör 1741-09-03.
1744 47 år Dottern Eleonora Dorotea Ehrenmark föds 1744-03-02 Trästad, Blackstad H.
1745 48 år Modern 1053 Catharina Feltreuter dör 1745-03-25 Trästad, Blackstad H.
1746 49 år Sonen Niklas Christoffer Ehrenmark föds 1746-06-09 Trästad, Blackstad H.
1748 51 år Sonen Niklas Christoffer Ehrenmark dör 1748-03-10 Trästad, Blackstad H.
1748 51 år Systern Maria Charlotta Ehrenmark dör 1748-09-18 Trästad, Blackstad H.
1749 52 år Arvlös 1749-06-08 Trästad, Blackstad H.  1)
1749 52 år Dottern Greta Regina Ehrenmark föds 1749-08-01 Trästad, Blackstad H.
1749 52 år Dottern Maria Charlotta Ehrenmark föds 1749-08-01 Trästad, Blackstad H.
1750 53 år Systern Helena Agneta Ehrenmark dör 1750-05-23 Trästad, Blackstad H.
1752 55 år Dottern Greta Regina Ehrenmark dör 1752-06-30 Trästad, Blackstad H.
1754 57 år Dottern Sophia Catharina Ehrenmark föds 1754-05-20 Trästad, Blackstad H.
1760 63 år Död 1760-07-21 Trästad Älgestorp, Blackstad H.
1760 Begravning 1760-07-27.

Källor

1)Tjust härads dombok 1749, Göta Hovrätts arkiv
  
2)Blackstad C:1 (1715-1758) Bild 91 / sid 177 (AID: v37352.b91.s177, NAD: SE/VALA/00035)