Personakt Antavla

Margareta Feltreuter

Blev högst 70 år.

Far:2106 Anders Feltreuter (1623 - 1675)
Mor:2107 Agneta Gyllenpistol (1645 - 1669)

Född:1668-06-07 Munga, Romfartuna U 1)
Begravd:
Död:1738 Näsum Socken, Kristianstad L

Noteringar

Margareta var gift första gången med Peter von der Wettering,
andra giftet var med löjtnanten Christian Tecken, han var född
1682 i Fellin i Livland, mördades den 24/2 1725 vid Fjälkinge i
Kristianstad län.

Villands härads vinterting den 26/2 1725

Anno 1725 d: 26 Februarij fulfölgdes laga WinterTinget.

No 51. Såsom om natten emellan d: 23 och 24 hujus den olykkan händt att Lieutenanten Sal: Hr Christian Tekken blifwit död, på en plats här utan för Fielkinge By öster ut, därest hans hropp om morgonen d 24 Februarij funnits liggiande på magen framstupa straxt på andra sidan wid en liten hohlwäg, med ansiktet på sned inn i hatten, hafwandes tobaks pipan i wänstra handen och högra stod på sned ut med honom, med wärjan på sidan. Dokk alla de hos sig hafwande saker Ospolierade; alltså blef sådant till Protocolls fördt med widare: att Nämden eftersedt, huruledes han straxt utan för Giästgifware Gården kommit uti en leer-korra, hwaräst han orenat sina stöflar, och då han war upstegen, welat gå omkring denne korra, okk ett badstuguhol, hwilket är grafwat i marken, Hwar öfwer Taket eller huset är af wådeld förbrändt, Lärer hafwa farit wilse i det stora mörkret samt den owanlige stormen okk owädret på en wid slätt plan, till en liten hohlwäg, der han tykks hafwa stupat och brutit sin hals, men sedan innan han aflidit på knä okk armar krupit upp och lagdt sig ofwan för holawägen; med hatten för ansiktigt, warandes hans lik med all skyndesamhet innan det togs af stället, så wäl der sammastädes, som sedan i Fielkinge Kyrkias wapuhus utaf Provincial fältskaren Fridrich Ursin besiktigad, uti Crono Befallnings Mannens w.de. Paul Borströms och Nämdemännens Per Börjessons i Skiärnäs, Nills Nillsson i Fielkinge, Mattis Trullsson i Torseke, Trund Nillsson i Oppmanna och Swen Persson i Näsum näarwaru, för utan många både Ståndspersoner okk andra, okk då befunnits, att nakkebenet eller det som kallas atlas, warit aldeles af, okk blef jämwäl annoterat, att samma qwäll; warit en owanlig storm med mörkt wäder, hwarom och för bemält är, hwilket owäder warit honom på ryggen, och tykks emedan kläderne, så wäl Råkk som wäst war uppblåst på ryggen på honom, intill bara Skiortan, att han blefwit der af widare förderfwad okk genom frusen, så att det ena med det andra tykks hafwa contribuerat till hans död, när ikke förmåt resa sig upp.

Sedermera igår d: 25 Februarij då dess swåger Inspectoren i Blekingen Hr Hans Lykka, war ankommen hit till Fielkinge, att låta afföra liket till dess hemwist i Wästanå, hafwa Nämdemännen å nyo warit åstad, och det samma besiktigat i Wapnhuset på hans begiäran, neml. Per Persson i Ifwertofta, Mattis Trullsson i Torseke, Swen Andersson i Näsum, Måns Olsson i Haijstad och Swen Persson i Näsum, hwilka alla, så wida de kunna tykkia, eij annat finna, än han farit wilse i mörkret, och sedan stupat i holwägen, deräst de förmena honom brutit sin hals, emedan ingen åkommo synts på dess kropp. Eljest hafwa så wäll nämden som andra flere närwarande menige Man, berättat att Sal: Lieutinant Tekken den aftonen eij warit drukken, som han eij heller aldrig tillförene warit till drykk begifwen eller med någon menniska trätt, mykket mindre synts tekn att någon med wagn eller häst hafwer honom fält eller skadat.

Sal: Tekken hafwer ikke denna gång in för Rätten inlagdt någon skrift eller agerat någon sak, fast han likwäl en gång då afkortningen förehades gådt in på Tingshusgolfwet och wändt sig om, som han elljest till den ändan war hitkommen att utföra en saak emot framl. General Gevaldigerns sterbhus interessenter med 2ne andra små saker hwar till han stämning utwärkat.

Sedan detta således war till Protocolls anfördt lät Härads Rätten genom HäradsSkrifwaren och CronoLäns Mannen Rosling, samt 2ne Mämdemän Mattis Trullsson i Torseke och Trund Nillsson i Oppmanna, i Hr Inspector Lykkas närwaru nummerera alla de både de i Tekkens Logement så wäl som hos honom sielf fundne documenter okk skrifter, hwar ibland war en stor bok och en liten skattebok till ottatio tre nummer sig bestigande, som alt med Roslings egen hand är påskrifwit. Hwar efter på Hr Inspector Lykkas begäran angående Tekkens begrafning, okk hwad mera som förekommit, Härads Rätten i fölljande Resolution författade okk publicerade.

Willands Härads Rätts Resolution ang.de framl. Lieutenantens, ädel och Manhaftig Hr Christian Tekkens begrafning och omkommande, hwilkens kropp om morgonen d: 24 Februarij är funnen död wid Fielkinge By. Gifwen å Rättegångs Stället bemälte Fielkinge d: 26 Februarij 1725.

Alldenstund Lieutenanten Sal: Hr Christian Tekken, efter allmen betygan i lifstiden fördt ett stilla och wakkert lefwerne, och då han d: 23 nästl: Februarij war kommen till Tingplatsen, att söka Härads Rätten påfölljande dagen d: 24 Februarij, har han med all saktmodighet umgåts med de som han samtalt, okk ikke med någon Menniskia träts, ikke heller warit druken, som han och i sin förra lifstid eij heller till dryk warit benägen, kunnandes Härads Rätten såwida omstandigheteren redan wid Besiktningen funden hwad hans omkommande angår, eij annat inhämta, än att då han skulle gå till sitt härbärge ifrån Gästgifwaregården i denna widt belägne byen, har han sedan han oförwarandes kommit uti en Leerkorra och orena sina stöflar, ok der utaf war uptagen, kommit att fara will uti den owanlige stormen och owädret, samt stora mörker på en stor slätt, där han tykks, af ett fall, hafwa stupat i en holwäg, okk där brutit sin hals, som efter Provincial fältskiärens Ursins attest, är till nakbenet eller så kallat atlas alldeles af, derefter han, innan han blifwit död tykkes på knää och armar, hafwa krupit upp på det ställe owan för wid wägen, der han fänts död, och blifwit af kiöld och owäder widare förderfwad och igenomfrusen, sedan kläderne blåst uppå honom, intill bara Skiortan, så att det ena med det andra tykks hafwa contribuerat till hans död, när han ikke kunnat resa sig upp; Förden skull pröfwar Härads Rätten skäligt det bör Sal: Christian Tekkens lik niuta en Christelig begrafning med wanlige Ceremonier; blifwandes dokk Enkian okk wederbörande öpet lämnat, att wisa någon annan ömständighet eller baneman, till dess omkommande, om de gitta. Actum ut supra.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1668 Födelse 1668-06-07 Munga, Romfartuna U.  1)
1669 Modern 2107 Agneta Gyllenpistol dör 1669 Munga, Romfartuna U.
1669 1 år Brodern Anders Feltreuter föds 1669-06-23 Munga, Romfartuna U 1).
1675 6 år Fadern 2106 Anders Feltreuter dör 1675-01-14 Munga, Romfartuna U.
1738 Död 1738 Näsum Socken, Kristianstad L.

Källor

1)Fb