Kungliga Plakat och Förordningar

År 1722

Tulltaxa för Jämtland och Härjedalen samt Värmlands tillkamrar vid Norska gränsen, Läs

Förordning angående förekommande av boskapssjukan, Läs

Bönedagsplakat för år 1722, Läs

Stockholms stads packhus vägaretaxa, Läs

Plakat om myntets ovägerliga gångbarhet, Läs

Kungliga Kammar- och Kommerskollegiernas ordning om tobaks stämplande, Läs

Plakat huru förhållas skall vid dödfällen, så länge mässlings- eller fläcksjukan varar, Läs

Kungliga Sundhetskollegiets underrättelse om sjukdomarnas kännemärken hos större och mindre fänaden, Läs

Remedium emot den grasserande fäsjukan, Läs

Kungliga Collegie Medici underrättelse om fläcksjukans eller så kallade mässlingens ingenkännande och skötande, Läs

Kungliga hovrättens brev angående tvistigheter om husesyner och byggnad på prästgårdarna, Läs

Förklaring och underrättelse angående plakatet om barnmässlingen, Läs

Kungliga Kommerskollegium notifikation och förklaring över några punkter uti plakatet av den 14/12 1721 angående handeln och sjöfarten, Läs

Kungliga Kanslikollegiets förordning om de postförvaltares straff, som försumma att jämföra de ankomna brev med kartorna, och på den avgående kartan anteckna felaktigheterna, Läs

Kort underrättelse huru hästsjukdomar kunna botas, utgiven på Kungliga Sundhetskollegiets befallning, Läs

Publikation angående verkställande av förordningen av den 3 juni 1720 om yppigheters och överflödigheters avskaffande, Läs

Hallordning för klädesmakare och flere vederbörande, Läs

Pardonsplakat över avvikna enrolleringsmanskap ifrån Amiralitetet, Läs

Hovrättens brev om 1687 års stadgar om eder och sabbatsbrott årligen avkunnade vid häradsrätterna och predikstolarna, Läs

Resolution på Justitiekanslerns underdåniga förfrågan i några stycken angående förordningen av den 3 juni 1720 angående yppigheter och överflödigheter, Läs

Förordning angående hämmandet av all oköp med Victualie persedlar och andra varor till Stockholm ankommande, Läs

Öppet brev och påbud till samtliga riksens ständer angående riksdagen till den 16 januari 1723, Läs

Förordning till "underslefs" hämmande vid upphandlingen av ved här i staden, Läs

Kungliga Majts och riksens ständers kommissions publikation om kvittensers insändande för försträckta medel till Kronan för åren 1716, 1717 och 1718, Läs

Förordning angående tjänstgöringen vid regementena i anseende till de officerare, som har högre Caractere än de har lön för, Läs

Plakat om skogarnas konservation uti de socknar, som äro tillslagne Stora kopparbergslagen med ved och kolkörslor, Läs

Förordning angående de tvisters avgörande, som angå skog och rågång emellan Brukspatronernas och Bergsmännens enskilda skogar och de hemman, vars körslor äro underlagda Falu kopparverk, Läs

Förordning angående Förläggares och Förlagtagares vid Stora kopparberget förlag på kol, Läs

Förordning om över- och underbefälets vid de indelta regementena till häst och fot löner 1722 och om fardagar vid deras boställen, Läs

Taxa för åkarna i Stockholm, Läs

Publikation angående tjänstefolket, lösdriverskor och lättingar, Läs

Riksrådets och Överståthållarens förordning angående tokas stämplande, Läs

Publikation angående gators och gränders rensopande, Läs

Taxa för roddare och rodderskor i Stockholm, Läs

Åtskilliga månadstaxor på Victualie persedlar samt ved, kol och hö m.m. Läs

Instruktion för kvartersuppsyningsmännen, Läs

Riksrådets och Överståthållarens publikation angående kvartesuppsyningsmännen, Läs

Riksrådets och Överståthållarens förordning angående hämmande av allt oskick vid ved och hös med mera upptagande vid firande, Läs

Publikation angående frivillig sammanskott igenom stamböcker, för de i den ryska fångenskapen hemkomna nödlidande officerare och gemene, Läs

Publikation angående avskaffande av tiggare, som till Stockholm ankomma, Läs

Publikation angående 1713 års skattnings- kontributionsrestantier, Läs

(Bild att åtgärda)

Publikation angående vargars och andra odjurs utdödande, Läs

Ytterligare publikation angående gators och gränders rensopande, Läs

 

 

År 1723

Baron Lagerbergs hållna tal vid rikdagen den 24 januari, Läs

Bönedagsplakat för 1723, detsamma på finska, Läs

Förklaring huru till vidare förhållas skall, med handels och sjöfarten från utrikes orter, till förekommande av smittosam sjukdom, Läs

Resolution uppå Justitiekanslerns förfrågan angående execution över soldaterna av de indelta regementena, när de av tingsrätterna dömas till kroppsplikt, Läs

Resolution uppå Kungliga Krigskollegiets förfrågan, angående krigsmanshusavgiften, vid förändringar med rustningsrättigheter, Läs

Förnyad stadga och förordning angående tjänstefolk och legohjon, med därtill hörande taxor på deras lön i var ort eller län, Läs

Brev till krigskollegium angående Auditörernas lön vid de indelta regementena, Läs

Förordning angående de ännu inte indragna mynttecken, Läs

Förordning över de härtills brukade över- och underkrigsförhörens avskaffande, Läs

Förordning angående skeppsklarerare, att de inte får driva någon handel eller reda uti skepp, Läs

Påbud angående den av riksens ständers förordnade placeringsdeputationsförrättning, Läs

Plakat angående förmåner för dem som uppfinna metall- och mineralstreck (stråk), samt nyttiga bergarter, även på lappska, Läs

Förordning att de i städerna till salu ankomna victualie och andra persedlar ej skola krönas eller i tullportarna upphandlas, Läs

Resolution och förklaring över samtliga allmogens allmänna besvär i riksdagen, Läs

Riksens ständers beviljning till en allmän kontribution för år 1723 och följande år till nästa riksdag, Läs

Förordning angående de Hemman och Kronolägenheter, som till skatte försäljas, Läs

Förordning angående pärlfiskerierna, Läs

Förordning och påbud angående Caracterers förbjudande och subordinationens iakttagande, Läs

Förordning om Lapparnas flitigare undervisning i Kristendomen och och skolors inrättande där i orten, Läs

Förnyad förordning och påbud för Sollicitanter förr än de understår sig hos Kungl. Majt. någon ansökning göra, Läs

Resolution huruvida rusthåll kunna gå i gälds betalning, Läs

Förordning och reglemente angående ryttare- och knektmunderings visiterande hos rusthållarna och rotarna, Läs

Förordning angående varor, som utborgas, och huruvida, när betalning utebliver, intresse därpå bör bestås, Läs

Förordning angående husesyner på boställshemmanen, för de indelta lantregementena till häst och fot, Läs

Förordning angående salpetersjuderiverken, Läs

Förordning angående prästerskapets i Skåne uppbörd av sina åhörare och de dem eljest tillständige rättigheter och förmåner, Läs

Resolution uppå Göta hovrätts underdåniga memorial, Läs

Extrakt av Kungl. Majts. nådiga instruktion för dess och Riksens Bergskollegie, Läs

Resolution och förklaring på de indelta regementenas till häst och fot andragna besvär, Läs

Resolution uppå krigsbefälets besvär av de indelta regementena till häst, Läs

Resolution uppå krigsbefälets besvär av de värvade regementena, Läs

Förklaring om tjänstgörande vid regementena, Läs

Resolution och förklaring över samtliga städers fullmäktiges besvärspunkter, Läs

Privilegia av Hans Kungl. Majts. stadfästa Sveriges rikes Ridderskap och Adel, Läs

Privilegia av Hans Kungl. Majts. stadfästa Biskoparna och samtliga i Prästerskapet, Läs

Ytterligare reglemente för riksens ständers "contoir", Läs

Förordning angående nådåren, Läs

Förordning huru vid missväxt avraden av skatte- och kronohemman må till ett vist pris med penningar betalas, Läs

Riksdagsordning, Läs

Riksdagsbeslut, Läs

Förklaring över förordningen den 10 december 1722 angående de indelta regementenas avlöning för samma år, samt om de indelta och oindelta regementenas avlöning för 1723, och huru förhållas skall med fardag vid boställen, Läs

Resolution och förklaring på samtliga prästerskapets allmänna besvär och ansökningar, Läs

Förordning huru lön och betalningsavgiften skall utgöras, Läs

Taxa på ved och kol, Läs

Publikation angående mantalsskrivningen, Läs

Ytterligare publikation angående 1713 års skattningskontributions restantier, Läs

Publikation angående nödigt brandredskap, Läs

Publikation angående vakternas patrullerande under predikningarna, Läs

Publikation om stadens hus och bodars hyrande, Läs

År 1724

Öppet förbud om skjut- och sidogevärs införande från utrikes orter, Läs

Riksens ständers kommissions över över reduktions och likvidationsverkets publikation om behöriga akter och bevis angående bortmist egendom, Läs

Förordning angående rådmännens värderingsed i Stockholm, Läs

Bönedagsplakatet för år 1724, Läs

Förordning angående oomstämplade myntteckens gångbarhet utan vidare omprägling, Läs

Utdrag av Kungl. Majts. ytterligare resolution och förklaring över några § § i de besvär, som rusthållarna i Åbo och Björneborgs läns Livdragonregemente vid sista riksdag andragit, Läs

Resolution och förklaring över förordningen av den 27 juni 1720 om bördsrätten och huruvida de ifrån fångenskapen hemkomna kunna återvinna den i deras frånvaro den ifrångångne egendomen, Läs

Kungliga hovrättens brev angående dem som uti arvtagande svikeligen undandölja för medintressenterna något av kvarlåtenskapen, Läs

Påbud att expectanterna alltid skall giva sin chef tillkänna varest de sig uppehålla, Läs

Plakat angående tobaksplanteringen här i riket, Läs

Kungliga kommerskollegiets underrättelse och beskrivning hur den bör inrättas (tobaksplanteringen), Läs

Förordning att de ur fångenskapen hemkomna ryttare och soldater ej hava att fordra lön för förflutne åren, Läs

Resolution och förklaring på Justitiekanslerns underdåniga förfrågan angående 6 § uti förordningen den 3 juni 1720 om yppig- och överflödigheter, Läs

Kungl. Majts. och riksens Kanslikollegiets resolution om de polska förvaltares straff, som avsänder paket utrikes utan charta, och ej uppbära porto för avgående brev, Läs

Förordning angående fiskerierna, Läs

Resolution uppå Justitiekanslerns memorial angående de mödrar, som av full våda uti sömnen förkväva sina barn, och undersökningssättet därom i städerna, Läs

Kungl. hovrättens brev att konfiskerade medel för spel och dobbel skola tillfalla Rasp- och Spinnhuset, Läs

Kungliga krigskollegiets brev till Landshövdingarna om kungörande angående husesynerna på de indelta regementenas boställen, Läs

Kungl. Kammarkollegiets brev till Landshövdingarna angående vissa terminer till uppbörden till lånen och kvittensernas förvarande, Läs

Ytterligare förordning angående Frimästare, Läs

Resolution uppå Justitiekanslerns förfrågan huruvida det är tjänstefolket tillåtet, att bära silkes- och taffetsband, Läs

Konfirmation uppå föreningen angående Livregementets besparings- och förrådskassas inrättande, Läs

Förordning varefter köpmän och skeppare som handla på Sverige och Finland sig uti in- och utseglandet rätta skola, Läs

Riksens ständers kommission över Reduktions- och Likvidationsverkets ytterligare publikation, Läs

Förordning angående konfiskerade varors lyftande emot kaution samt förauktionerande, Läs

Förordning angående de främmandes fart på Sverige och Finland, Läs

Förklaring över förordningen av den 16 oktober 1723 angående Nådår, Läs

Förordning om deras straff, som förskingra Kronans indrivna medel och räntor och dem ej förmå ersätta, Läs

Reglemente för vederbörande Stora Sjötulls betjänter, Läs

Plakat om gruvvedens och kols utgörande till Sala silververk ifrån de tolv därunder lagda socknarna, Läs

Förordning angående rätta forum för lotsarnas lagförande för förseelser uti Kofferdilotsningen, och jurisdiktionen däröver för vardera amiralitetet i Karlskrona, Stockholm och Göteborg, Läs

Riksrådets och Överståthållarens publikation angående Apostladagarnas firande med en predikan, Läs

Riksrådets och Överståthållarens publikation angående Reduktions- och Likvidationsverket, Läs

Publikation att ingen råg eller vete skall förbrännas till brännvin, Läs

Publikation angående gators och gränders rensopande, Läs

Publikation angående främmande skjut- och sidogevär, Läs

Publikation angående Sön- och Vilodagens helgande, Läs

Ytterligare publikation angående nödig brandredskap, Läs

Instruktion för Brand- och vice Brand- och Rotmästare vid brandsynerna, Läs

Publikation angående bodars byggande av sten, Läs

Publikation angående förgyllda vagnars, slädars och seltygs stämplande som varit förgyllda år 1720, Läs

Dito angående deras straff, som överfalla stadens betjänter uti deras ämbetsförrättningar, Läs

Publikation angående lättingars och tjänstlösa personers antagande i Rasp- och Spinnhuset, Läs

Dito angående sammanskotts medel till Rasp- och Spinnhuset, Läs

Dito att ingen råg eller vete skall förbrännas till brännvin, Läs

Dito angående sättet tomternas bebyggande, Läs

Dito angående stämplingsterminen på alla förgyllda vagnar, slädar och seltyg , som varit förgyllda före år 1720, Läs

 

 

 

Register till 1720 års Kungliga Plakat och Förordningar.

Tillbaka