1720 års Kungliga plakat och Förordningar

Läs här

Kungliga Svea hovrätts brev angående deras jordsättning, som olyckligen omkomma, sidan 1.

Kungliga Svea hovrätts brev angående kyrkoplikt etc, sidan 2.

Konfirmation på Postbetjänters och Postbönders friheter och protectorial, sidan 2.

Kungliga Majts bönedagsplakat, sidan 2.

Kungliga Majts brev till Landshövdingarna, angående de rusthållare, som visa sig tröga, att skaffa svarsgoda ryttarhästar, sidan 2.

Plakat och förordning angående hustjuvnad, sidan 3.

Brev till Lanshövdingarna, om indelta regementens förplägning under marscher och tågande, sidan 3.

Kungliga Majts brev till krigscollegium, angående de fångna Officerares boställens arrenderande etc, sidan 4.

Hans Kungliga Höghets, Friedrichs, Arvprinsens av Hessel-Cassel, samt Sveriges rikes Generaliffimi, försäkring till Riksens Ständer, då Hans Kungliga Höghet upphöjdes på den Kungliga Svenska tronen, sidan 4.

Riksens Ständers förening angående Hans Kungliga Höghets, Friedrichs, Arvprinsens av Hessel-Cassel, samt Sveriges rikes Generaliffimi, upphöjelse på den Kungliga Svenska tronen, sidan 7.

Kungliga Svea hovrätts brev, angående dem, som försumma Kronoskjutsningar, sidan 9.

Kungliga Majts protectorial för Gästgivarna, sidan 9.

Riksens Ständers beviljning till 1720 års allmänna Contribution, sidan 9.

Kungliga Majts och Riksens Ständers fastställda regeringsform, sidan 11.

Kungliga Majts pardonsplakat, utgivet vid dess kröningsfest, sidan 20.

Resolution och förklaring över samtliga Allmogens allmänna besvär, sidan 20.

Förordning till en och annan yppighets och överflödighets avskaffande, sidan 27. Läsvärd!

Resolution uppå prästerskapets besvär, sidan 28.

Förbud på gammal gryt- och kittelkoppars utskeppande, sidan 31.

Instruktion för Justitiekanslern, sidan 31.

Kungliga Majts instruktion för Kammarrevision, sidan 31.

Förordning för Executoren i Stockholm, sidan 34.

Ordning och Skrå för hantverkare i Sverige och Finland, sidan 36.

Förordning om Bördsrätt på landet, sidan 45.

Resolution över krigsbefälets besvär till häst och fot av de indelta regementena, sidan 46.

Resolution över krigsbefälets av de indelta regementena till fot, anbragne ärenden, sidan 54.

Resolution över krigsbefälets besvär av de Finska regementena, sidan 55.

Resolution över krigsbefälets besvär av de värvade regementena till häst och fot, sidan 56.

Ständernas reglemente för deras kontor, sidan 58.

Stadfästelse over växel- och lånebankens privilegier, sidan 62.

Ständernas beviljning till en fridshjälp, sidan 63.

Ordning för Ständiga Garnisonerna samt dem som ligga i Ständkvarter, varefter de hos borgerskapet eller städerna, Stockholm undantagandes, skola njuta deras inkvartering, varöver ingen skall ha makt att det ringaste fordra, sidan 64.

Ordning varefter vederbörande i Stockholm njuta deras inkvartering, sidan 66.

Förordning angående Lagmans- och Häradshövdingsräntan här i riket, och huru därmed hädanefter skall förhållas, sidan 68.

Plakat angående koppar- och silvermyntens gångbarhet efter förhöjningen, sidan 69.

Resolution över några mål, angående processen vid Infanterierna i Stockholm, sidan 69.

Mäklareordningen, sidan 70.

Mäklareed, sidan 72.

Förordning angående underhåll för Tingsrätterna, samt tingsgästningspengarnas och sakörens fördelande och huru med herredagspengarnas förhållas skall, sidan 72.

Riksdagsbeslutet, sidan 73.

Resolution uppå borgerskapets besvär, sidan 75.

Svea hovrätts brev angående rätta meningen av pardonsplakatet, sidan 75.

Förordning angående underslef vid stora sjötullen, sidan 76.

Svea hovrätts brev angående trohetseden, sidan 76.

Tro- och huldhetsed, sidan 76.

Svea hovrätts brev angående kommunikation med prästerskapet av sådana saker, som angår kyrkans rätt och disciplin, sidan 77.

Förbud att den Rude Materien av hår ej må föras ut ur landet, sidan 77.

Förordning angående en viss taxa på bröd och dricka, uträknad efter varje tids markgång på spannmålen, sidan 77.

Utdrag ur förordningen om krigsmaktens fördelning över Kvarter och Fästningar denna vintern över, sidan 77.

Publikation angående Ständernas utevarande obligationer, på Pupillhospitalers och kyrkomedel, sidan 78.

Krigskollegiets brev till Överstarna angående regements- och mönsterskrivare, sidan 78.

Konfirmation på bokbindarnas privilegier, sidan 79.

Förordning om smältares, rostvändares, gruvdrängars och flera arbetares sammankomster vid Falu kopparverk, sidan 79.

Ståthållares publikation angående brinnande facklors bärande, sidan 79.

Publikation angående Kungsgårdars bortarrenderande, sidan 79.

Publikation om bancobetjänters beskydd, sidan 80.

Publikation emot dem som förolämpa stadsmakten, sidan 80.

Publikation angående främmande Expediter, sidan 80.

Publikation angående viners försäljande i minut, sidan 81.