Personal Record

5102 Gudmund Håkansson

Bonde.


Marriage with 5103 Ragnil Knutsdotter

Marriage:

Children:
Gunilla Gudmundsdotter (1668? - )
2551 Anna Gudmundsdotter (- 1748)
Måns Gudmundsson
Okänt Gudmundsdotter

Notes

Gudmund och Ragnil var bosatta i Vennebjörka, Södra Vi socken, där de var bönder. Med största sannolikhet föddes alla deras barn här i Vennebjörka, dock okänt när. Gudmund står noterad som bonde i Vennebjörka i mantalslängden bl a åren 1668, 1670, 1671 och 1674.
I mantalslängden år 1690 stod Gudmund noterad för 1/4 av Vennebjörka.
I Södra Vi kyrkas räkenskaper år 1698 finner man att Gudmund gav gåvopenningar.
I mantalslängden år 1700 stod Gudmund Håkansson samt hans måg Pär Nilsson (vigd med dottern Annika) noterade för 1/4 av Vennebjörka tillsammans. År 1704 köpte Gudmund 1/4 av södra gården i Vennebjörka.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok VT 1704 4/3, § 34:
"Opbörh Iste gången en fierding i Wännebörke skatte, Södra gården, som Gudmund Håkansson dhersammastädes sig tillhandlat efter upwist kiöpebrewf af Ingred Knutsdotters arfwingar, dat. d.23 Januarij sistl. för 150 ? köpt:? I.g.".
I mantalslängden år 1710 samt 1711 stod Gudmund Håkansson samt hans måg Pär Nilsson noterade för 3/16 vardera av Vennebjörka.
Det är okänt när Ragnil Knutsdotter dog, men i Sevede härads dombok ST 1715 15/6. ! § 47, kallas hon för "framledne hustru".
Ragnils efternamn varierar i domböckerna mellan Knutsdotter och Joensdotter, detta troligen pga felskrivningar i domböckerna. Ragnils rätta efternamn borde med största sannolikhet vara Knutsdotter, ty hennes föräldrar var med största sannolikhet Knut Eriksson och Gunilla i Vennebjörka, se senare i denna ansedel.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok ST 1715 15/6, § 47:
"Angående twisterigheeten emellan Gumme Håkansson i Wännebörke och dess styfbarn, om dhet skifte, dhe efter hans framledne hustru och dheras moder Ragnill Joensdotter giordt, hwar medelst Gumme förmenar sig skiedt för när dhet barne..? uts.? tagit något sillfr för sitt fäderne som han menar icke borde wara, emedan han dhem uppfostrat och ? från sig, sampt gifwit dhem lijka ? ? sine egne barn, så ? ? ? jämpte Gummes egne barn, således i ....... att förblifwa skall widh dhet so(m) giordt ähr, emellan Gumme och samptl. barnen, allenast kommer än wijdare att dhelas ? och något sillfr sampt hwadh pänningar, som i boet kan finnas, och dhen bortawarande sonens Måns Gummessons andehl jemkas ? dhet dhe andra undfått, men att dhen widh ingen brölops.... berächnas, hwilket alt nämbdhemen Nils i Bomåhla, har dhem emellan a(tt) jämka och dhela".
Gudmund Håkansson dog i Vennebjörka, Södra Vi socken, år 1716.
Ur Södra Vi sockens död- och begravningsbok år 1716: "d.1 Maij Gudmun i Wännebörke".
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok HT 1716 11/10, § 37: "Beträffande stridigheeten emellan framledna Ragnell Knutsdotters i Wännebörke arfwingar, och bägge barnekullar medh hennes afledne männer Måns Jönsson och Gumme Håkansson om skatterättigheeten, som dhem efter Modren arffallit, 1/8tting och hon ärft, och en Treding uthi 1/8tting som hon medh Sahl. Gumme löst och hafwer fasta uppå d:23 Jan: 1704, så emedan befinnes att förra barnekullen efter Måns ähre 6 låtter, och dhen senare medh Gumme 5 låtter, hwilka senare uthi dhen lösta åttingen äga 2 dhelarne efter dheras fader Gumme, och således med sina andehlar som dhem tillkommer efter Modren hafwa större dhel i ? skattejordh än halfsyskonen af förra kullen. Altså pröfwar TingsRätten skiäligt dhet böra Måns Knutssons barn af förra kullen taga lösen för sina andhelar af dheras halfsyskon i dhen senare kullen, och belöper å 50 ? smt för åttingen på hwar Broderlåtten 36 ? 12 öre kmt och hwar Systerlått 18 ? 6 öre kmt".
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok VT 1717 27/2, § 33:
"Angående framledne Gumme Håkanssons i Wennebörke erfwingars Nils Swenssons i Wij och Måns Nilssons i Siundhult stridigheet emot dheras swåger Per Nilsson i Wennebörke, om 1/4ding skattejord i Wännebörke, som arffallit ef(t)er berörde Gumme och hans hustru Ragnel Knutsdotter.


Personal History

YearAgeEvent
1668? Daughter Gunilla Gudmundsdotter is born about 1668.
1748 Daughter 2551 Anna Gudmundsdotter dies 1748 Vennebjörke, Södra Vi H.