Personal Record Pedigree Chart

1278 Per Johansson

Nämndeman.

Father:2556 Johan Persson
Mother:2557 Karin Hansdotter

Born:estimated 1705 1)

Marriage with 1279 Lisken Sörensdotter (1708? - 1783)

Marriage:

Children:
Kerstin Persdotter (1725 - 1803)
639 Carin Pehrsdotter (1734 - 1774)
Lisken Persdotter (1744 - 1815)
Isak Persson (1746 - 1822)
Johan Persson (1752 - )
Brita Persdotter (1754 - )
Måns Persson

Notes

Sevede härads småprotokoll den 11/6 1755
Nämndemannen Per Johansson i Uggletorp lät första gången uppbjuda
1/8-ting skattekrono uti Nyserum, som han enligt bevittnat brev,
under den 10 juni 1755, köpt av sina föräldrar, Johan Persson och
hustrun Karin Hansdotter, för kvittade 200 daler silvermynt.


Avskrift av Göta Hovrätts utslag mot Per Johansson och hans hustru Kerstin (Lisken) Sörensdotter från Uggletorp i Sevedes härad.



Calmare Län
Inkom den 14 Julü 1760
Utdrag af Protocollet öfwer brottmål hållet i Kongl Majsts och Riksens Götha hofrätt i Jönköping den 18 Julü 1760

Kongl: Hofrätten lät sig förekomma then, vid ett urtima Ting i Sevedes Härad, och Wimmerby stad, den 12 och följande dagar i nästledne Junü månad, hållne ransakning angående thet af Tullkammaren i berörde stad gjorde angifwande, at, sedan Tullskrifwaren Anders Siölin tillika med tullskrifwaren Berg, och besökaren Anders Frodin den 17 Martü nästvekne, instält sig hos nämndemannen Per Johanson i Uggletorp at efterse huruwida oloflig bränwinstilvärkning therstädes förehades, och han äfwen skal funnit at bränwins brännande, uti nämda mannens hus nyss förrut warit för händer, men, i anseende til denna senares hot och undsägande icke tiltrott sig at med Visitationen och thess förrättning widare fullfölja, än at dörrarne till the rum, hwaruti bränwinstillsättningen och Wedskapen warit insatte, blifwit förseglade, utan måst från Uggletorp återresa; Så skal Siölin, tå han på then 19 i nyssnämde månad tillika med en besökare och twenne fjerdingkarlar, hwilka til handräckning honom blifwit lånade, samt en annan hwilken såsom wittne medföljt i Uggletorp sig åter infunnit och sedan han förmärkt, at förseglingarne warit upbrutne och at ett ankare och twenne kar, hwilka förut innehaft dels för bränning, dels ock brännewins inmäskning, blifwit i det stället fylde med watten och agnar, blifwit af nämndemannen Per Johansson, och dess son Måns Persson öfwerfallen med hugg och slag af en stor skall-påk och en myckenhet bönder 30, el: 40 stycken til antalet therefter genast framkommit från åtskilliga ställen i gården, alla af them försedde med spjut, stakar, påkar och träklubbor i händerne, så at Siölin blifwit illa slagen och medfaren, och the öfrige, hwlika med honom följt till Uggletorp, i fruktan för livspillan, tagit therifrån flykten: Närvarande vid thenna ransakning nämndemannen Per Johansson, Swen Swensson, och Lars Danielsson i Uggletorp, nämndemannen Hindrich Nillsson, och Hemming Larsson i Myketorp, Anders Jonsson i Sjundhult, Per Nilsson, Swen Persson, Johan Larsson och Lars Claesson i Nyshult, Nils Jakobsson i Koppetorp, Olof Persson och Carl Siöberg i Nyserum Isac Håkansson i Skinfällen, the sedermera bortrymde Måns Persson i Uggletorp, Johan Johansson i Nyserum, Swen Nillson och Jöran Swensson i Koppetorp, hustrun Ingeborg Mårtensdotter i Nyshult, thess dotter Sara Nilsdotter, och flickan Stina Carlsdotter i Nyshult, samt äfwen Måns Swensson och Carl Larsson i Nyshult, Jöns Persson i Boda, Gamle mannen Swen Danielsson i Uggletorp, Anders Trulsson i Skråphem, Jöran Johansson i Sjundhult, och nämdemannen Per Johanssons hustru Kerstin Jöransdotter, dels anklagade at hafwa tilstält, och utgjort samlingen i Uggletorp, samt föröfwat wåld å tullskrifwaren Siölin, dels på annat sätt therföre nämde berörde; Hwarefter och sedan Urtima Tingsrätten funnit, at Måns Persson, Johan Johansson i Nyserum, samt Swen Nillsson och Jöran Swenssons i Koppetorp frånwaro, och Tullskrifwaren Siölins wistande på aflägsen ort, hwarföre han icke kunnat höras, icke bör förorsaka uppehåld med desse måls avgörande, så har urtima Tingsrätten i anseende thertil, at ransakningen skal medgifwa, at bud om folks samlande föregådt, och at samling therå wärkeligen följt, samt at the församlade, och the, hwilka til Uggletorp i annat ärende skola ankommit, med stadgat råd, dels fört wåld och dels warit i flock och följe med them, hwilka öfwat wåld å Siölin tå han i Ämbetes ärende warit stadd, och icke någon förolämpat, hwilka omständigheter Swarannen sammanlagde, enligt 6 Cap: L S Missg:Bal: och Kongl: förordningen den 1 Julü 1743 angående budkafle, skola utgöra icke ett blott wåld på Tullbetienten, utan ett myteri och upror, genom utslag af den 21 Junü nästlidne ansedt desse brott af sådan beskaffenhet, at de under åberopande af 8 Cap: L:S: Rättg. Balken och Kongl: Brefwet den 22 Novemb: 1741 blifwit hänskutne til Kongl. Hofrätten omedelbara afdömmande, samt i öfrigt af anförde skjäl äfwen förklarat, at angifwandet om brännewins oloflige tilwärkande samt påståendet om skadestånds och rättegångs kostnadsärsättning äfwen föras til Kongl: Hofrättens omedelbara utlåtande; Slutligen har urtima Tingsrätten förordat, at then för Wice Häradshöfdingen, Wälbetrodde Fredric Key, hwilken til särskilt dommaren i thetta mål blifwit förordnad, och Sex stycken bönder, hwilka under the wanlige nämdemännens förhinder blifwit kallade, Urtima tingsrätten til biträde, upgången likvid som för then förre nämde Wice häradshöfding Key skall belöpa sig til 59 daler silvermynt och för the senare til 25 daler silvermynt bör förskjutas af kronans ------ och dess andel i sakören, men at på Kongl: Hofrättens utlåtande sedan skulle ankomma, å hwilken en slik kostnad stadna bör; Och sedan thenna ransakningen til Kongl: Hofrätten inkommit så har Advocatfiscalsembetet sitt utlåtande häröfwer utgifwit; äfwen som från Konungens befallningshafwande i Calmare til Kongl: hofrätten blifwit insänd en skrift theruti the Personer, hwilka för delaktighet i dessa brott blifwit på Calmare fästning införde, och i förwar satte, anhålla at emot borgen komma på fri fot; hwilket alt den insände ransakningen och theruti hörande handlingar närmare utwisa.

Utslag
Kongl: Hovrätten finner dessa brott, hvilka urtima Tingsrätten ansett wara stridande emot 6 Cap: 2 §: missgärningsbalken och Kongl: förordningen den 1 juli 1743 angående budkavlar, icke wara af sådan egenskap och beskaffenhet, at the enligt 8 Cap --------- höra till Kongl: Hofrättens omedelbara afdömande; hvarföre Kongl: Hofrätten i förmåge så väl af nyss nämnde lagens rum, som i anledning af Kongl, förordningen den 28 Aprilis 1748, och thess 5 och 6 §§er, pröfvar rättvist, at förwisa thessa här ----------- förenämnde brott till then härtill förordnade dommaren Vice Häradshöfdingen, Wälbetrodde, Fredric Key, som åligger, at wid Sevedes härads Tingsrätt, sedan Nils Jacobssons i Kåppatorp hustru, som under dess mans frånwaro, skall af Swen Nilsson i Kåppetorp fådt bud at komma til Uggletorp på skall, blifwit inkallad och hörd, hwilket urtima Tingsrätten förut (utur lakt låtit, ?) och ransakningen i alla andra delar blifwit så fullständig at alt thet som kan lända til fullkomlig uplysning om desse angifne brottmåls rätta beskaffenhet och om alla them, hwilka på mer eller mindre sätt kunna gjort sig deruti delaktiga, warder iackt taget efter omständigheterna, wid alt skyndesameligen anställande urtima Ting, enligt lag och Kongl: förordningar utgöra, med alt hwad thertil hörer, och thermed på ett eller annat sätt gemenskap äga kan, samt thermed widare lagligen förfara; och hwad för öfrigt angår the anklagades ansökning at warda ur fängelset lösgifna, så kan Kongl: Hofrätten sig theröfwer omedelbart nu icke utlåta, utan hafwa the therom widare sig at anmäla hos Tingsrätten, som tilkommer at sig theröfver först lagligen yttra år och dag som föreskrifwit står.

Nämndeman i Uggletorp, Frödinge (H). fick 1:a uppbud på Nyserum, köpt av föräldrar J Persson o Karin Hansd:r. Nm PJ dömd till döden 1760 för slagsmålet i Uggletorp men benådad.Göta hovrätt E7;AAC: 137(Är o datum oläsbart) §12:Uppbud 1:a gången för nämndeman PJ Uggetorp å kr sk Nyserum, som han med bevittnat brev av 10/1 1755 köpt av sina föräldrar Johan Persson ohh Karin Hansd:r för 200 d smt.GH 1741 16/2 §6: PJ:s bror Mårten Fröberg begärde fasta å 1/8 kr Nyserum norrg. som han inbördat av nm PJ i Skråphem för 105 d smt enl salubrev 1739 av PJ ohh Ingrid Svensd:r.

Göta hovrätt EVIl .AAC: 69 maj 1738: NM PJ i Skråphem opwiste Olof Johanssons i Nyserum ohh Sara Andersd:rs brev av 25/1 på 1/8 sk kr norrg. Nyserums köpebrev å 100 dr smt.

Göta hovrätt 1738 30/5: nm, PJ i Skråphem opwiste 3 skuldebrev: 1: av 1/11 1737 a 40 d smt:2. af 15/5 1735 å 28 dr smt. utgivna av skuldenären fjärdingsman Bengt Carlsson i Skråphem; för detta är 1(8 sk kr påstg. Skråphem pantsatt.

Testamente 1778 31/10: Med ofwanstående wåra kära barns gjorda handel på 1/4 sk kr Uggletorp, at hwartdera barn blifwer åtnjutat till 1/8, förklara wi oss nögda då de arf enligt testamentets innehåll på wår ålderdom wården och skötsel. Wimmerby 28/10 1776 Peter Johansson Lisken Sörensd:r i Uggletorp. Wittne Carl Sjöberg.

Efter upläsandet häraf o på anhållan som häradsrätten skjäligt bevillias Johan Persson l:a upbud ä 1/8 kr sk uti Uggletorp han till hemmansdel utom egen tillfallande arfslott till 41!/4 tiondel uti 1/4 af swär o styvbamen Isac Persson, Maria Johansd:r, Lars Spak, Lars Jonsson o Lisken Persd:r, med föräldrarnas dertill gifna bifall sig till giäldnad för öfverenskommen o quitterad köpesumma 55 riksd specie.

Sevede hd 1730 16/2 §30: PJ i Uggletorp slagen blodig i ansiktet vid skallgång av Elias Hindriksson med söner Johan o Niclas Eliaes:r på Nyshults äng.intygat av svärfar Sören Persson.

Johansson, Per.

Nänmdeman i Uggletorp, Frödinge (H). fick la uppbud på Nyserum, köpt av föräldrar J Persson o Karin Hansd.r. Nm PJ dömd till döden 1760 för slagsmålet i Uggletorp men benådad.Göta hovrätt E7:AAC: 137(År o datum oläsbart) §12:Uppbud 1 :a gången för nämndeman PJ i Uggletorp å kr sk Nyserum, som han med bevittnat brev av 10/1 1755 köpt av sina föräldrar JOHAN PERSSON OHH KARIN HANSD:R för 200 d smt
Sevede hd 1730 13/2 §11: Slagsmål 1729 4:e dag jul; nämns att JOHAN PERSSONS SON VAR PJ I UGGLETORP.
Sevede hd 1730 16/2 §30: PJ i Uggletorp slagen blodig i ansiktet vid skallgång 30 jan. av Elias Hindriksson med söner Johan o Niclas Eliaes:r på Nyshults äng.intygat av SVÄRFAR SÖREN PERSSON.(avskrift efter Leonard Carlsson)
Göta hovrätt Evn AAC: 69 maj 1738: NM PJ i Skråphem opwiste Olof Johanssons i Nyserum ohh Sara Andersd:rs brev av 25/1 på 1/8 sk kr norrg. Nyserums köpebrev å 100 dr smt.
Testamente 1778 31/10: Med ovanstående wåra kära barns gjorda handel på ¼ sk kr Uggletorp, at hwartdera barn blifwer åtnjutat till 1/8, förklara wi oss nögda då de arf enligt testamentets innehåll på wår ålderdom wården och skötsel. Winmierby 28/10 1776 Peter Johansson LISKEN SÖRENSD:R i Uggletorp. Wittne Carl Sjöberg.
Efter upläsandet häraf o på anhållan som häradsrätten skjäligt bevillias Johan Persson l:a upbud å 1/8 kr sk uti Uggletorp han till hemmansdel utom egen tillfallande arfslott till 4 !/4 tiondel uti ¼ af swär o styvbarnen Isac Persson, Maria Johansd:r, Lars Spak, Lars Jonsson o Lisken Persd:r, med föräldrarnas dertill gifha bifall sig till giäldnad för öfverenskommen o quitterad köpesumma 55 riksd specie.
I Uggletorp 1776-83 hos dotter Brita i hfl; underskrev testamente med hustrun 1778 31/10 (Göran Svensson i brev 2001 7/10). GH 1742 i maj EW AAC:81 20/5 §18: Nämndeman PJ i UGGLETORP upwiste 1 skuldebref som Per Zacrisson i Nyshult under förleden gård till honom i witnens närvaro givt på 72 dr smt med föreskriven ränta hwarför skuldeman pantsatt dess festa egendom som är 1/3 av 1/2 sk kr Ullegården i Nyshult. Blef inlyst 7 cap beviljad. (Barn 1, s 1, Far 4, s 2, Mor 5, s 4).


Personal History

YearAgeEvent
1705? Birth estimated 1705.  1)
1708? Spouse 1279 Lisken Sörensdotter is born estimated 1708.
1725 Daughter Kerstin Persdotter is born 1725.
1734 Daughter 639 Carin Pehrsdotter is born 1734 Uggletorp, Frödinge H.
1744 Daughter Lisken Persdotter is born 1744.
1746 Son Isak Persson is born 1746.
1752 Son Johan Persson is born 1752-07-15 Uggletorp, Frödinge H.
1754 Daughter Brita Persdotter is born 1754-09-11 Uggletorp, Frödinge H.
1774 Daughter 639 Carin Pehrsdotter dies 1774-06-02 Orremåla, Djursdala H.
1783 Spouse 1279 Lisken Sörensdotter dies 1783-03-08 Uggletorp, Frödinge H 2).
1803 Daughter Kerstin Persdotter dies 1803-09-17 Näfstad, Södra Vi H.
1815 Daughter Lisken Persdotter dies 1815-04-23 Gransebo, Djursdala H.
1822 Son Isak Persson dies 1822-07-20 Nyserum, Frödinge H.

Sources

1)Frödinge AI:1 sid 17
  
2)CI:2 sid 285