Personal Record Pedigree Chart

2544 Jon Nilsson

Kyrkovärd.

Father:5088 Nils Andersson
Mother:5089 Greta Danielsdotter

Dead:1704 1)

Children with 2545 Nilsdotter

Children:
1272 Nils Jonsson (1683? - 1740)

Notes

Barn:
Nils född ca 1657
Anders -"- ca 1664
Dottern (namn okänt)*

*I Djursdala sockens kyrkoräkenskaper år 1681 finner man att "Joen i Granseboo" gav testamentspenningar efter sin dotter. (Detta borde med största sannolikhet vara Jon Andersson som gav testamentspenningar efter sin dotter).

Hustrun ? Nilsdotter var gift en gång innan hon trädde i äktenskap med Jon Andersson, Hennes första man hade namnet Nils, med största sannolikhet Nils Olofsson.
Barn:
Sonen Olof
Dottern Ingrid

Det är okänt när Jon Andersson och hans hustru ? Nilsdotter föddes, likaså är det okänt när de vigdes.
Hustrun är okänd till namnet, men hon var med största sannolikhet dotter till Nils Andersson och Greta Danielsdotter i Gransebo (Gransjöbo), Djursdala socken Detta styrks av Sevede härads dombok 1680 17/3, då Jon Andersson omtalas som svåger till Olof Wigius samt Daniel Wigius i samband med köp/fasta av Gransebo, se härom senare i denna ansedel.
(Olof Wigius samt Daniel Wigius var båda söner till Nils Andersson och Greta Danielsdotter i Gransebo, Djursdala socken).

Jon Anderssons hustru, ? Nilsdotter, var som tidigare nämnts, vigd en gång innan hon trädde i äktenskap med Jon Andersson.
Hennes första man hade namnet Nils, med största sannolikhet Nils Olofsson. Det är okänt när de vigdes, likaså är det okänt när Nils dog. I detta äktenskapet föddes åtminstone två barn:
Sonen Olof .
Dottern Ingrid
I Sevede härads dombok år 1709 22/6 framgår det tydligt att ? Nilsdotter var vigd två gånger.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok ST 1709 22/6, § 24:
"Vice häradzhöfdingen wälbede Ravald Billing befullmächtigad af Anders Granbom och des Broder Nills i Gransebo, kiärade efter föregången stämbning till deras halfBroder Oluf Nillsson i Gransebo och dess Swåger Erik Ingesson i Snokebo, angående 1/4 Skatterätt i Gransebo...". (Erik Ingesson i Snokebo var vigd med dottern Ingrid ovan).

? Nilsdotter ingick nytt äktenskap med Jon Andersson och familjen kom nu att vara bosatt i Gransebo, Djursdala socken.
Åtminstone två söner samt mycket troligt en dotter är kända från detta äktenskap.
I mantalslängden år 1666 återfinns en Joen i Gransebo som då var noterad som "trumslagare".
Joen "trumslagare" förekommer redan år 1663 i roterings och utskrivningslängden för detta år och med stor sannolikhet är han identisk med Jon Andersson, vilken då var vigd med ? Nilsdotter och bosatt i Gransebo.
I den tidigare nämnda mantalslängden från år 1666 kan man bl a utläsa följande: Joen trumslagare i Gransebo med hustru samt "Niels:s hust. i s:a gårdh". (Den Nilses hustru i samma gård som också omtalas borde med stor sannolikhet vara Jon Anderssons hustrus styvmor, ty Nils Andersson var vigd två gånger, se hans ansedel därom).
I roterings och utskrivningslängden år 1674 går följande att läsa: "Joen i Grantseboo, knekt, Oluf Nielsson dräng i sa: gårdh, Sune swentienare i s:a gårdh".
I roterings och utskrivningslängden år 1676 omtalas "Joen i Grantseboo" som bonde och i samma längder år 1682 var efternamnet utskrivet på Jon och han heter där Jon Andersson i Gransebo.
I 1682 års mantalslängd finns Jon noterad under Gransebo och mantalslängden uppvisar även följande två noteringar: "mannen 1 mantahl" samt "h: blindh". Det stod ingen hustru noterad i mantalslängden detta år, så den sista noteringen "h: blindh" kan eventuellt visa på att Jons hustru var blind.
Om Jon Andersson och Jon "trumslagare" är samma person, vilket de mycket troligen är så förekommer Jon i Gransebo i mantalslängderna åtminstone åren 1666-1687. I mantalslängden år 1688 stod halvbröderna Nils och Olof noterade för Gransebo.
Vid tre tillfällen i Sevede härads dombok finner man att Jon Andersson köpt/fått fasta på delar av Gransebo, nämligen 1676 6/10, 1680 17/3 samt 1692 20/6.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AAAE:14 Sevede häradsrätt, renoverad dombok HT 1676 6/10:
"Samma dag bewilliades Jon Andersson i Gransebo fasta på en broderlott såsom eger systerlott i Gransebo, som ähr 1/4 hemman i sig sielff, som lagståndet ähr".
Vidare i ovan nämnda dombok, VT 1680 17/3: "Samma dag framträdde för Rätten Jon Andersson i Gransebo på sin swågers wördige och wällärde hr. Oluf Wijgij (Wigius) uti Tryserum wägnar opwijsandes ett kiöpebref som wälbemte hans swåger bekommit hafwer af sin broder wördige och wällärde hr. Daniel Wijgio (Wigius) på en dell af dess arffallne skattejordhs anpart och broderiet uti Gransebohemmanet som han bemte sin broder hr. Oluf Wigio för ? (130/150) daler koppmt eller 10 daler sölfrmt försåldt hafwer, intill hans arffaldne fulla broderlott i samma gårdh som är wärderat för 120 daler koppmt, så att halfwa Gransebo som uti sig sielfft är ett fierdedeelshemman hörer hr. Oluf Wigio och hans arfwa till.
Hwilket han hafwer låtit lagl. opbiuda och sedermera lagståndet är, Ty meddeltes honom deruppå effter begieran Tingskötning och fasta emedan ingen imedlertijdh deruppå klandrat har, så att ingen häller här effter bemte kiöp och arf gvällia (gvällia?) må wedh laga bötter för häradsdombrott".
"Samma dag framsteg för Rätten Jon Andersson i Gransebo, begierandes Rätten wille extradera och meddela honom stångfällingsbref på halfwa Gransebo som uti sig sielf är et fierdedeelshemman, hwarutinnan han på sin hustrus wägnar hafwer erft en systerlot (ock af sin swåger wördige Daniel Vigio inlöst en deel af hans broders lott) i samma hemman för 90 daler kopparmt eller 30 daler sölfmt, så at halfwa bemte fierdedeelshemman hörer honom och hans arfwa till.Dhet han för längst hafwer låtet opbiuda lagl. som häradsdombook utwiste och ingen imedlertijdh dher oppå klandrat har.Ty ehrkendes dätta kiöp och arff stadigdt och fast, wedh hwars och ens 3 ? för häradshöfdingedombrott"

Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv, E VII AAAE:24 Sevede häradsrätt, renoverad dombok ST 1692 20/6:
"Bewilliades fasta på 1/8 i Granseboo, den Jon Andersson kiöpt för 60 ? daler 21 1/3 öre smt".
Jon Andersson omtalas som sexman åren 1681-84 samt kyrkovärd åren 1681-85 i sockenstämmoprotokollen för Djursdala socken.
Jon Andersson dog i Gransebo (Gransjöbo), Djursdala socken, år 1704.
Ur Djursdala sockens död- och begravningsbok: "d.8 Jon Anderson i Gransiöbo".
Det är okänt när Jon Anderssons hustru, ? Nilsdotter, dog, dock kan det eventuellt hava varit år 1705, då följande är noterat i Djursdala sockens död- och begravningsbok:"d.12 Martij Begrofs h. Chirstin Nilsd. i Gransiöboo"
Det som styrker att detta kan vara Jons hustru är att det bland sonen Nils Jonssons barn finns en dotter med namnet Kerstin, vilken då skulle hava fått sitt namn efter sin farmor.

Hur styrker jag nu detta släktsamband att Jon Andersson och ? Nilsdotter är föräldrar till Nils Jonsson i Gransebo, Djursdala socken?
Det som först styrker detta samband är ju givetvis namnet Jon-Jonsson. Om man tittar på Jon Anderssons söner, Nils och Anders, så styrks släktsambandet i och med att Anders har fått namn efter sin farfar och Nils efter sin morfar (ev. även efter ? Nilsdotters första make, Nils Olofsson).
Vidare så styrks släktsambandet av att namnet Daniel förekommer bland Nils Jonssons barn, hans mormor hade ju namnet Greta Danielsdotter samt att en morbror till honom var Daniel Wigius, kyrkoherde i Drothem.
Vidare så återfinns Daniel Wigius döttrar Britta Danielsdotter Wigia samt Anna Danielsdotter Wigia som dopvittnen åt Nils Jonssons barn år 1707 samt 1712. Det som kanske tydligast styrker detta släktsamband är Sevede härads dombok 1680 17/3 (se tidigare i denna ansedel) samt Sevede härads dombok 1709 22/6. (Se även ansedel för Nils Jonsson samt hans familj angående domboken 1709 12/6).
I domboken år 1709 22/6 går bl a följande att läsa:"...Oluf i Gransebo, och Erik Ingesson i Snokebo woro till genswar, insinuerandes Oluf Nillsson En Skriftelig Inlaga, hwaruthi han förmähler hehla hemmanet Gransebo, skulle warit tillhörigt dess Moder medh 2ne sine Bröder, då omsijder dhen Ena Brodern godhwilligen försålt sin andehl till Modern och sin Broder, att dhe sålunda med godh Enigheet och sämja ägde halfwa hemmanet hwardhera. och omsijder blifwer Olufz andra Moderbroder sinnad till honom sin dhel upplåta, så att dhenna skattefierding på Moderns sijda ähr inlöst.
Det som bl a omtalas här ovan borde vara det köp/fasta som återfinns i Sevede härads dombok år 1680 17/3, då Daniel Wigius säljer/hade sålt sin broderlott i Gransebo till sin broder Olof Wigius samt till sin svåger Jon Andersson.
Det omtalas i Sevede härads dombok 1680 17/3 att "halfwa Gransebo som uti sig sielfft är ett fierdedeelshemman hörer hr. Oluf Wigio och hans arfwa till".
Vidare omtalas det "Jon Andersson i Gransebo, begierandes Rätten wille extradera och meddela honom stångfällingsbref på halfwa Gransebo som uti sig sielf är et fierdedeelshemman hörer honom och hans arfwa till".
Jämför detta med det som omtalas i Sevede härads dombok år 1709 22/6 här ovan; "då omsijder dhen Ena Brodern godhwilligen försålt sin andehl till Modern och sin Broder, att dhe sålunda med godh Enigheet och sämja ägde halfwa hemmanet hwardhera".

referent Göran Svensson Vimmerby och Berit Sjögren Uppsala


Personal History

YearAgeEvent
1610 Brother Olof Nilsson is born 1610 Djursdala H 1).
1622 Brother Daniel Nilsson is born 1622 Djursdala H 1).
1683? Son 1272 Nils Jonsson is born about 1683.
1704 Death 1704.  1)

Sources

1)Göran Svensson, Vimmerby