Personal Record Pedigree Chart

5103 Ragnil Knutsdotter

Father:10206 Knut Eriksson
Mother:10207 Gunilla

Marriage with 5102 Gudmund Håkansson

Marriage:

Children:
Gunilla Gudmundsdotter (1668? - )
2551 Anna Gudmundsdotter (- 1748)
Måns Gudmundsson
Okänt Gudmundsdotter

Notes

Det är okänt när och var Ragnil Knutsdotter föddes. Ragnil Knutsdotter var först vigd med Måns Jönsson (Joensson), vilket framgår av Sevede härads dombok HT 1716 11/10, § 37, se senare i denna ansedel Det framgår av domboken ovan att: "förra barnekullen efter Måns ähre 6 låtter, och dhen senare medh Gumme 5 låtter".
I 1660 års mantalslängd finns Måns Joensson noterad i Vennebjörka.
Det är okänt när Måns Jönsson (Joensson) dog, men i 1666 års mantalslängd omtalas Ragnil som änka i Vennebjörka, så även år 1667. I mantalslängden år 1668 omtalas dock bonden Gudmund (Gumme) i Vennebjörka. Sevede härads dombok ovan från 1716 visar.på att det tydligen ingick 6 barn i Ragnils första äktenskap samt 5 barn i hennes andra äktenskap. Av de fem barnen i det andra äktenskapet är fyra kända.

Föräldrarna till Ragnil Knutsdotter var med största sannolikhet Knut Eriksson och Gunilla i Vennebjörka, Södra Vi socken.
Familjen var bönder i Vennebjörka, Södra Vi socken, och Knut finns i mantalslängderna för nämnda gård åtminstone åren 1633-1652.
Knut och Gunilla hade åtminstone dottern Ragnil men det förefaller mycket troligt att den Ingred Knutsdotter, av vilkens arvingar Gudmund Håkansson köpte 1/4 av södra gården i Vennebjörka år 1704, var dotter till dem också.
Knut omnämns i Sevede härads dombok år 1636 31/10.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AAAE:4 ? Sevede häradsrätt, renoverad dombok HT 1636 31/10:
"Kommo för Rätten Nils i Granseboo fulmäktigh af Oluf Eriksson (?) i Skänige och Anders Ingelsson i Snokeboo, så och på Knut Erikssons (?) wägnar i Wänebörke, ...".
Det är okänt när Knut och Gunilla föddes, vigdes samt dog, dock ger Sevede härads dombok 1665 1/3 en upplysning om att Gunilla då var änka.
I ovan nämnda dombok från 1665 1/3 omnämns Gunilla i ett mål som berörde en ägoskillnad mellan Vimmerby prästgård Näs samt Vennebjörka by, dock var tydligen Gunilla partisk i detta mål och blev därför vräkt.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AAAE:14 Sevede häradsrätt, renoverad dombok VT 1665 1/3:
"4 Item beropade sigh Hans i Weneberke, på hustru Gunnila i Weneberke, Knuts enkia ibidem, men emedan hon war Partijsk, bleff hon aff wederparthen wräekt".

I Vadstena landsarkiv finns den sk "Fastebrevsvolymen", en ransakning rörande skattehemman (Kalmar landskontor G VIla:23) och i denna volym stod följande att läsa om Vennebjörka år 1601 4/5:
Tingsköte Erich Ingesson then Södra gården i Wenneberk, som de honom sålldt hafr för Sölf Sextijo och Sex lodh, dem de bekänna sig till fyllest opburit och bekommit hafr, så hafr och hans hustru Kirstina Knutsdotter sitt arf ther .... och är hennes byrdeJordh.Och är samma gård Tingbuden och lagstanden, efter som Sweriges lagh therom förmäler, Therföre afhände alla .... samma gårdh ifrån Sigh och Sina arfwingar, och .... Erich Ingeson, och hans hustru Kirstin och theras arfwinga till ewärdel. ägo.

Citatet här ovan omtalar ett gårdsköp rörande södra gården i Vennebjörka. Den Erich Ingesson med hustru Kirstin Knutsdotter som då köpte gården torde med stor sannolikhet vara Knut Erikssons föräldrar.
Detta styrks dels av namnen Erich-Eriksson samt att Knut Eriksson tydligen fick sitt namn efter sin morfader, vidare omnämns här södra gården i Vennebjörka och denna gård köpte Gudmund Håkansson en del i år 1704 (se tidigare i denna ansedel) av Ingred Knutsdotters arvingar.Ingred Knutsdotter var troligen dotter till Knut Eriksson och därmed visar detta på att gården följde släkten. Knut Eriksson återfinns i mantalslängden för Vennebjörka år 1633 vilket passar in bra tidsmässigt för att han övertog gården efter sin (troliga) fader Erich Ingesson.
Detta tillsammans pekar på att Erich Ingesson och Kirstin Knutsdotter var föräldrarna till Knut Eriksson.

Tillägg:
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII BAA:6530b Vimmerby rådhusrätt, renoverad dombok 1698 28/3:
"1ste gången uppbiudes Håkan Nilsons gård med des där underliggiande ägor försålde af ? afleedne Håkan Nilson(s) enkia ock Gudmund Håkonsson i Wennebör till skräddaren Nils Peersson för 300 daler koppmtt efter oppwijst kiöpebreef dat. d.14 Martij sidsledne".
Vidare ur ovan nämnda dombok från Vimmerby rådhusrätt (följande år) 1699 13/2:
"Bewilliades skräddaren Nils Peersson fasta uppå den gårdh medh underliggiande ägor han kiöpt efter oppwijst kiöpebreef dhen 14 Martij 1698 af Sahl. Håkan Nilsons enckia Karin Gudmundsdotter och Gudmundh Håkonson i Wennebörke för 300 daler koppmtt och såsom kiöpet icke allenast är lagl. å 3ne ord. Rådhstugudagar dhen 28 Martij, 23 Maij och 27 Junij 1698 uppbudet utan och seedan lagståndet.
(Vid uppbudet den 27/6-1698 kallades Karin för "enkian Karin Månsdotter"). Huruvida Håkan Nilsson och Karin Gudmundsdotter/Månsdotter i domboken här ovan är föräldrar till Gudmund Håkansson i Vennebjörka har inte släktforskningen givit någon klarhet i ännu, även om det dock verkar mycket troligt att så är fallet.
Gudmund Håkansson i Vennebjörka är inte att förväxla med en tidigare Gudmund i Vennebjörka, vilken med största sannolikhet är en annan person, Denna tidigare Gudmund förekommer i mantalslängderna åtminstone 1646-1660 och är då noterad under Vennebjörka.
I mantalslängden år 1666.omnämns änkan Karin under Vennebjörka, hon kan eventuellt hava varit hustru till denna tidigare Gudmund i Vennebjörka.

referent Göran Svensson Vimmerby


Personal History

YearAgeEvent
1668? Daughter Gunilla Gudmundsdotter is born about 1668.
1748 Daughter 2551 Anna Gudmundsdotter dies 1748 Vennebjörke, Södra Vi H.