Personakt Antavla

1272 Nils Jonsson

Blev ca 57 år.

Far:2544 Jon Nilsson (- 1704)
Mor:2545 Nilsdotter

Född:omkring 1683
Död:1740

Äktenskap med 1273 Karin Jönsdotter (1674? - 1737)

Vigsel:

Barn:
Daniel Nilsson (1697 - )
Jon Nilsson (1701 - )
Isak Nilsson (1703 - )
Daniel Nilsson (1707 - )
Kerstin Nilsdotter (1707 - )
636 Nils Nilsson Dyk (1712 - 1784)
Olof Nilsson (1712 - )

Noteringar

*När Nils Jonsson dog år 1740 uppgavs hans ålder till 67 år i Djursdala sockens död- och begravningsbok, detta skulle innebära att han var född ca år 1673. Dock är denna åldersangivelse med största sannolikhet felaktig, ty Sevede härads dombok år 1717 visar att Nils var född tidigare (ca 1657).
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok VT 1717 28/2, § 62:
"Bewilljas Nils Joensson i Gränsbo öfwer sine 60 åhr gammal, Tingsbewijs om dess siukliga och bräckliga tillstånd, efter kyrckioherdens hr. Magnus Livins Attest d.24 hujus och Nembdens bewittnande, så att han intet förmår sittia wid bruk eller något arbete giöra".
Det är med största sannolikhet "våran" Nils Jonsson som omtalas i domboken ovan, åldersuppgiften "öfwer sine 60 åhr gammal" tyder på att Nils var född redan omkring år 1657.

Sonen Nils i första äktenskapet omnämns i Sevede härads dombok vid tre tillfällen. HT 1706 2/10, § 58, VT 1715 16/2, § 30 samt HT 1715 18/10, § 26. I sistnämnda domboken HT 1715 18/10, § 26 framgår det att sonen Nils då var död. Angående domboken HT 1706 2/10, § 58, se senare i denna ansedel.

Nils Jonsson föddes med stor sannolikhet omkring år 1657, se domboken ovan. Han är med stor sannolikhet uppvuxen i Gransjöbo (Gransebo), Djursdala socken, eventuellt var det även här i Gransjöbo som han föddes på 1650-talet.
I Sevede härads dombok år 1678 1/7 kan man läsa att en Nils Jonsson i Gransebo fick böta för "lönskaläge" med en Carin Andersdotter.
Denna Nils Jonsson är förmodligen identisk med "våran" Nils Jonsson.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AAAE:14 Sevede häradsrätt, renoverad dombok ST 1678 1/7:
"Samma dag saakfeltes Nils Jonsson i Gransebo a Crono till 3 ? för? lönskelägee med en löshekona Carin Andersdotter i samma gård som saakfeltes till 6 ?"
I mantalslängden år 1688 finns Nils Jonsson och hans halvbroder Olof Nilsson noterade under Gransebo.
I mantalslängden ovan från 1688 finner man att både Nils Jonsson och Olof Nilsson då hade ingått äktenskap, ty två hustrur var även noterade i mantalslängdens kolumner. I 1690 års mantalslängd stod Nils Jonsson och Olof Nilsson noterade för 1/8 vardera av Gransebo, förhållandet var detsamma i 1708 års mantalslängd.
Nils var först vigd med Elisabet Jacobsdotter, dock okänt när de vigdes. I Sevede härads dombok år 1706 2/10 visar det sig att Elisabet Jacobsdotter hade släktförbindelser åt Sjundhult i Frödinge socken.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok HT 1706 2/10, § 58:
"Stephan Olufson och Jöns i Siunhult stämbt Nils Joenson i Granseboo för pratenderat lösen på des omyndige barns skatteandehl, nembl. 1/3 af 1/2 gårdh Siunhult som är Nillses barns Mödernes skattejord. Nils war tillstädes, och begärte att hans barns jord må blifwa osåld till des dhe sielfwa blifwa myndige warandes dhe en son och en dotter....".
I domboken här ovan omnämns två barn till Nils i hans första äktenskap, dock finner man i Djursdala sockens kyrkoräkenskaper år 1691 att det var ytterligare ett barn i detta äktenskapet, ty Nils i Gransebo gav då testamentspenningar för ett barn.
(Barnets namn är okänt samt om det var en son eller dotter till Nils och Elisabet).
Elisabet dog år 1695, detta visar sig även i kyrkoräkenskaperna, då de år 1695 visar att Nils gav testamentspenningar efter sin hustru.
Nils ingick sedermera nytt äktenskap med Karin Jönsdotter.

Karin Jönsdotter föddes ca år 1674, dock okänt var hon föddes. Vilka som var föräldrar till Karin Jönsdotter har släktforskningen inte kunnat nå någon större klarhet i, se "teorier" senare i denna ansedel.

Familjen fortsatte att vara bönder i Gransebo, Djursdala socken. Sonen Daniel, född 1697, dog 1699, begravd den 16/7-1699.
Vid 1709 års sommarting instämde bröderna Anders Granbom och Nils Jonsson deras halvbror Olof Nilsson i Gransebo och dess svåger Erik Ingesson i Snokebo eftersom de ansåg sig ha större rätt att bo i Gransebo än Olof (och Erik).
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok ST 1709 22/6, § 24:
"Vice häradzhöfdingen wälbede Ravald Billing befullmächtigad af Anders Granbom och des Broder Nills i Gransebo, kiärade efter föregången stämbning till deras halfBroder Oluf Nillsson i Gransebo och dess Swåger Erik Ingesson i Snokebo, angående 1/4 Skatterätt i Gransebo, som han påstår Granbom och dess Broder ähro berättigade till beboo, efter dhe hafwa både fäderne och Möderne dhersammastädes innestående. Men Oluf medh dess Swåger allenast Möderne en fämtedehl i fiärdingen, som war Moderns arf, och dhet öfriga har Granboms fader kiöpt, så att han och Nils äger 2dhelarne uthi dhet aflade inlöste, såssom fäderne och dess uthan kunna dhe alla efter Modern, att dhela sig dhen öfrige 3dingen och bemte arfde fämptedhel emellan, dher till Granbom och dess Sambroder ähro så wähl berättigade till, som Oluf i Gransebo, påståendes i ty att Granbom fåhr allena bebo hemmanet och gifwa dhe andre sine Syskon lösen efter Kungl. Maijtz allernådigste förordning. om skattehemmans beboende af åhr 1684, hälst han förmått sig hr Baron General Leutnantens och Landzhöfdingens Resolution att blifwa allena dher boende. i föllie hwar af Oluf och ähr afsagd dherifrån d.11 sistl. Maij genom Crono Betienterne.
Oluf i Gransebo, och Erik Ingesson i Snokebo woro till genswar, insinuerandes Oluf Nillsson En Skriftelig Inlaga, hwaruthi han förmähler hehla hemmanet Gransebo, skulle warit tillhörigt dess Moder medh 2ne sine Bröder, då omsijder dhen Ena Brodern godhwilligen försålt sin andehl till Modern och sin Broder, att dhe sålunda med godh Enigheet och sämja ägde halfwa hemmanet hwardhera. och omsijder blifwer Olufz andra Moderbroder sinnad till honom sin dhel upplåta, så att dhenna skattefierding på Moderns sijda ähr inlöst, begiärandes idy, eftersom han gifwit till samma inlösen 24 daler smt blifwa widh halfdelen af Gransebo conserverad.
Erik Ingesson tillstår Oluf sin hustrus andehl, så att han dherigenom må kunna till största Rätten, hälst och Jorden mäste dhelen af Moderns slächt ähr inkiöpt. Hr Billingh sade att Olufz Mor war och Granboms sampt Nils Gransebodas Kiöttslige Moder efter hwilken desse 2ne Bröder äga större rätt än son och dotter, och dess uthan har fadern inlöst mäste dhelen af dhenna skattefierding', bediandes att Granbom som således äger största dhelen må lösa dhen andra uth.
Resolutio; Efter Kungl. Maijtz Nådigste förordning af åhr 1684 pröfwar Tingz Rätten skiähligt dhet bör Anders Granbom, som största dhelen i dhenna skattefierding Gransebo äger tillåtas dhen samma för sig beboo, och lösa sina Syskon wederbörl. uth, eftersom icke mehr än En åboo på hwar skattefierding tillåtas kan".

I mantalslängden år 1710 samt år 1716 stod Nils Jonsson och Anders Granbom noterade för 1/8 vardera av Gransebo.
I Djursdala sockens kyrkoräkenskaper år 1717 finner man att Nils Jonsson i Gransebo då gav testamentspenningar för ett barn, troligen var detta sonen Olof som hade avlidit.
(Det finns dock inte noterat något om detta dödsfall i död- och begravningsboken).
I 1720 års mantslslängd stod Nils Jonsson noterad för 1/4 av Gransebo, det var även noterat i denna mantalslängd att Nils nu var blind, "man blind".
Karin Jönsdotter dog i Gransebo, Djursdala socken, 1737 (30/6), 63 år gammal enligt Djursdala sockens död- och begravningsbok. stämmer den angivna åldern föddes hon ca år 1674.
Nils Jonsson dog i Gransebo, Djursdala socken, 1740 (17/5). Som tidigare nämnts i början på denna ansedel uppgavs Nils ålder till att vara 67 ar när han dog, denna åldersangivelse är dock förmodligen felaktig. ty enligt denna åldersangivelse skulle Nils vara född ca år 1673 medans Sevede härads dombok från år 1717 klart visar på att Nils var född redan omkring år 1657.

Tillägg: Att Nils Jonsson var född ca 1657 som Sevede härads dombok från år 1717 visar på, kan styrkas på följande sätt:
1.0m det är "våran" Nils Jonsson som dömdes till böter för lönskaläge år 1678 kan han knappast hava varit född ca år 1673.
2.Mantalslängden år 1688 visar att Nils Jonsson då hade en hustru, skulle han hava varit född ca år 1673 innebär detta att han var stadd i äktenskap redan i 15 års åldern.
3.Sevede härads dombok år 1717 omtalar att Nils Jonsson var sjuklig och bräcklig samt att han inte förmådde sitta vid bruk eller något arbete göra. mantalslängden år 1720 styrker dessa uppgifter då den omtalar att Nils Jonsson var blind.
Vid en ägotvist om Gransebo år 1740 mellan Nils Jonssons söner Nils Nilsson Dyk och Jon Nilsson omtalas det att Nils Nilsson Dyk hade skött och vårdat sin far i 22 år då han var blind*.
Nils Nilsson Dyk skulle alltså ha vårdat sin far Nils Jonsson från ca år 1718 enligt det ovan nämnda.
4.Kyrkoherden Magnus Livin som omnämns i Sevede härads dombok år 1717 var kyrkoherde i Södra Vi och Djursdala socknar.
Allt detta tillsammans visar på att det ar "våran" Nils Jonsson som omtalas i Sevede härads dombok år 1717 samt att han var född omkring år 1657

*ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:10 Sevede häradsrätt, renoverad dombok HT 1740 9/10, § 28.

Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok HT 1734 24/10, § 13;
"Swen Jonson i Ählöö anhåller om Rättens bewis huru många syskon afledne Lieutenanten hr Nills Dyk nu för tiden i lifwe äger?
Och gaf siälf til kiänna sig wara en, Elisabet, Kierstin, Karin och Annika Jönsdöttrar de öfriga.Och som Nämbden i Södra Wij Sockn Nills Swenson i Slishult och Sune Swenson i Halsebo samt Måns Carlson i Skenninge och Diursdala Sockn intyga förenämbde sant vara, bewiljade Rätten attest att så i sanning är"

*Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:19 Sevede häradsrätt, renoverad dombok VT 1756 3/2, § 65:
"För Rätten kom Nills Nillsson Dyk från Gransebo uti Juttersdala Socken anhållandes om Rättens bewittnande det han och hans Syskon äro härstammade af Dykska släckten, deraf åtskilliga män warit kyrckioherdar uti Södra Wij och Juttersdals Pastorat, hwilcket så wäl nämden som gl. organisten Nills Vistrand i Södra Wij och herr Rådman Nathanael Linck, närwarande intygade sant wara, så lämnades deröfwer utdrag af domboken".

Ytterligare en teori värd att nämna är följande:
Kyrkoherden i Södra Vi och Djursdala socknar, Nicolaus Andreae Dyk, hade en dotter Sara Nilsdotter Dyk, född 1606, död 1680 i Hjorted socken. Denna Sara visar sig vara vigd med en man som heter Sven. De har åtminstone en son vid namn Nils Svensson. Sonen Nils Svenssons arvingar gör anspråk på Bäckhult i Södra Vi socken så sent som år 1717.
Tänk om Ingeborg Svensdotter var syster till Nils Svensson, det skulle kunna förklara att namnet Dyk bl a sedermera finns hos barnbarn till Ingeborg Svensdotter, dock förklarar denna teori fortfarande inte varför tre av barnbarnen till Ingeborg Svensdotter bär namnet Isak,
(Teorin här ovan stöder sig på uppgifter ur Bäckhults gårdsarkiv, vilket finns i Kulbackens museum, Västervik).

Tillägg:
Nicolaus Andreae Dyk här ovan var farfar till den förut nämnde Isak Hansson Dyk Det ovan nämnda Bäckhult i Södra Vi socken inköptes år 1595 av Nicolaus Andreae Dyk, och det har fram till i våra dagar (1998) gått i arv inom släkten.

ref: Göran Svensson Vimmerby och Berit Sjögren Uppsala


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1683? Födelse omkring 1683.
1697 Sonen Daniel Nilsson föds 1697-07 Gransebo, Djursdala H 1).
1701 Sonen Jon Nilsson föds 1701 Gransebo, Djursdala H 1).
1703 Sonen Isak Nilsson föds 1703-06 Gransebo, Djursdala H 1).
1704 Fadern 2544 Jon Nilsson dör 1704 2).
1707 Sonen Daniel Nilsson föds 1707-08 Gransebo, Djursdala H 1).
1707 Dottern Kerstin Nilsdotter föds 1707-08 Gransebo, Djursdala H 1).
1712 Sonen Olof Nilsson föds 1712-06-15 Gransebo, Djursdala H 1).
1712 Sonen 636 Nils Nilsson Dyk föds 1712-06-15 Gransebo, Djursdala H.
1737 Makan 1273 Karin Jönsdotter dör 1737.
1740 Död 1740.

Källor

1)Göran Svensson
  
2)Göran Svensson, Vimmerby