Personakt

2550 Per Nilsson

Bonde.

Död:1718 Vennebjörke, Södra Vi H
Begravd:1718-01-12

Äktenskap med 2551 Anna Gudmundsdotter (- 1748)

Vigsel:

Barn:
1275 Karin Persdotter (1698? - 1762)
Jon Persson (1701? - )
Kerstin Persdotter

Noteringar

Det är okänt när Pär Nilsson och Annika Gudmundsdotter föddes, likaså är det okänt när de ingick äktenskap.
Hur många barn som ingick i Pär och Annikas barnaskara är okänt, dock ingick de uppräknade barnen.
Dottern Karin föddes i Vennebjörka, Södra Vi socken, och med största sannolikhet föddes även sonen Jon och dottern Kerstin här i Vennebjörka.
I Södra Vi kyrkas räkenskaper finner man år 1698 att Pär Nilsson gav gåvopenningar.
I mantalslängden år 1700 stod Pär Nilsson och hans svärfader Gudmund Håkansson noterade för 1/4 av Vennebjörka tillsammans.
1 mantalslängden åren 1710-1711 stod Pär Nilsson och hans svärfader Gudmund Håkansson noterade för 3/16 vardera av Vennebjörka.
Pär Nilsson hade släktförbindelser åt Slitshult i Södra Vi socken, där han med stor sannolikhet hade en del av sina anor.
Dessa släktförbindelser visar sig i Sevede härads dombok år 1711 26/10 HT § 32, 1712 15/1 VT § 23 samt 1717 21/5 ST § 18.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok HT 1711 26/10, § 32:
"S:d: kiärade Måns Trullsson i Slishult till sin hustrus systersöner Jon Larsson i Gallebo och Nils Larsson i Eldstorp sampt dheras swågrar Pär Nilsson i Fogellhem för dhet dhe skohla förwägra honom inlösa en systerdhel i skattejorden af en tredning i Slishult skattegårdh, hälst han medh sin hustru Ingredh Jonsdotter äger en systerdhel, en systerdhel har han löst af sin swägerska Elin Jonsdotter för 60 ? smt och en systerdhel hafwer han sig tillhandlat af sin swägerska Anna Jonsdotter för 20 ? smt efter wärdie d.6 Junij 1711, dhem sonen Pär Pärsson tillstodh henne bekommit, men ähr intet nögd (nöjd) medh dhet prijset, uthan will hafwa mehra, ty förrtogs nu som å sidsta ting att värdera gården, men nämbdhen sade sig intet kunna giöra annat wärdie än dhet dhe förr giordt, så att hwar tolftedhel ? till 20 ? smt.
Jon och Nils Larssöner i Gallebo sampt Pär i Fogellhem, hafwa försålt dhen fierde tolftedhelen, som war Kerstin Jonsdotters till sine Brodersbarn, Pär Nillsson och Staffan Olufsson i Wännebörke för 90 ? kmt, hwilken systerdhel Måns Trullsson påstodh få inlösa till dhe andra 3 systerdhelarna Rätten kunde icke slutha för dhenna gången wijdare ? förrän? dhen tredie wärderingen ähr försiggången, som kan? ske på nästa ting",
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok ST 1717 21/5, § 18:
"Afsades emellan Staffan Olsson i SiunhuUt och enkian hustru Gunnil Nilsdotter medh des barn Måns och Jon Nilssöner ibidem om skattejorden 1/6 i Slisshullt, som Staffan 3 låtter tillförne löst af Per Nilsson i Wännebörke för 24 ? silfsmt efter breef dat. d.12 Maij 1717,
Den 6/2-1717 var det sockenstämma i Södra Vi, Pär Nilsson omtalas där som en av kyrkans sexmän,
I Sevede härads dombok år 1717 kan man läsa om en liten arvstvist i Vennebjörka där Pär Nilsson var inblandad.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:16 Sevede häradsrätt, renoverad dombok VT 1717 27/2, § 33:
"Angående framledne Gumme Håkanssons i Wennebörke erfwingars Nils Swenssons i Wij och Måns Nilssons i Siundhult stridigheet emot dheras swåger Per .Isson i Wennebörke, om 1/4ding skattejord i Wännebörke, som arffallit ef(t)er berörde Gumme och hans hustru Ragnel Knutsdotter, och Nils och Måns påstå lösa till 1 1/? otting, sedan dheras halfsyskon d.11 Octobris sidstl. der ifrån uthwundne blifwit, och således bekomma halfparten mot Per som förr hafwer 1/8 dersammastädes, så emedan Per Nilsson tillförne äger 1/8 i Wännebörke, som han efter kiöpebreef d.10 Septemb. 1706 kiöpt af sin Sahl. Swärfader Gumme Håkansson för 50 ? smt, och nu sedermehra löst halfsyskonens andhelar uti dhe 2 ottingarne för 36 ? 12/: smt, efter deras utgifne kiöpeskrift d.6 Jan sidstl. sampt i det öfriga äger lijka rätt på sin hustrus wägnar med Nils och Måns, altså och emedan Per således genom kiöp och arf äger största dhelen uti ? skattejord Wännebörke efter sine Sahl. Swärföräldrar, ? hemman och som allenast består af 3/8 icke kan brytas emot kongl. Maijts förordning ? Ao 1684 till flere åboar än en, så pröfwar och TingsRätten skiäligt, at tillägna Per Nilsson lösningsrätten af ? sine swågrar, för dheras andhelar, men brödrens Måns Gummessons broderlått lembnas olöst, och i gården innestående, till des efter ....... om honom, som uthrijkes farit, kan ehrhållas, om han lefwer eller återkommer, blifwandes således ? 3/8tingar i Wännebörke upbiudne nu för Per Nilsson första gången"
Pär Nilsson gick alltså segrande ur denna lilla arvstvist och fick rätten till 3/8 skatte i Vennebjörka, Södra Vi socken.
Bland uppbuden i ovan nämnda dombok (VT 1717 27/2) stod följande noterat:
"3 ottingar i Wännebörke skatte upp(b)iudes af Per Nilsson ibidem, första gången, som han med sin hustru dhels ärft och dhels kiöpt af hustruns halfsyskon för 36 ? 12 ör silf? efter kiöpebreef d.6 Januarij sidstl., sampt det öfriga efter Tingsrättens (i) dag uthstadde domb wunnit ifrån hustruns samsyskon, hwad alt kiöpesumman bör uthsättas och upgifwas nästa Tingh"
Pär Nilsson dog i Vennebjörka, Södra Vi socken, år 1718*.
Ur Södra Vi sockens död- och begravningsbok år 1718:
"Pehr Nilsson i Wännebörke d.12 Janua.".
I Södra Vi kyrkas räkenskaper år 1718 finner man att det gavs testamentspenningar efter Pär Nilsson den 12/1.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:6 Sevede häradsrätt, renoverad dombok, HT 1718 13/10, § 6:
"Äfwen bewilljas Per Nilssons i Wännebörcke efterlåtna äncka Annicka Gudmundsdotter samt deras barn fasta uppå 3/8 i Wännebörke, som hustru Annicka dels ärft, ock dels är kiöpt af hennes halfsyskon, för 36 ? 12 / smt efter kiöpebref d:6 Januar. 1717 samt det öfriga efter TingsRättens dom d:27 febr. 1717 wunnit ifrån hennes samsyskon, utom Broderens Måns Gudmundssons andehl. belöpandes å hwardera af hennes 2ne samsyskon, som uthlöste äro 12 ? 2 1/5 öre smt, som hon efter nembdemans Nils Swenssons i Bomåla witnesmåhl betalt. warandes ? Skattehem 3 (3 gånger uppbjudet) d:27 febr., 20 maii ock 9 octob. 1717 oppbudit, ock nu utan klander lagstandet".
Pär Nilsson fick således, inte uppleva när familjen fick fasta på 3/8 skatte i Vennebjörka, Södra Vi socken.
Annika Gudmundsdotter bodde kvar i Vennebjörka med barnen efter makens död.
Dottern Karin vigdes med Anders Hansson och i mantalslängden år 1718 stod han (Anders Hansson) noterad för 3/8 av Vennebjörka. Annika Gudmundsdotter överlät sedermera gården i Vennebjörka till sina barn, varom man kan läsa i Sevede härads dombok år 1748. Det är okänt när Annika Gudmundsdotter dog.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:15 Sevede häradsrätt, renoverad dombok VT 1748 4/2, § 21:
"Nämdemannen Anders Hansson i Wännebörke anhölt å egne, och Jon Perssons samt Mons Ericssons i Wännebörke wägnar om fasta på 3/8delar uti helt förmedlat till hälft skattecrono dersammastädes, som de enligt bewitnat bref af d.4 maii 1746 fått af modren, och swärmodren Annika Gudmunsdotter, emot de wilkor som sielfwa brefwet innehåller, fördenskull och som 1/8 för hwardera blifwit upbuden, d.5 Maii och 13 November 1746 och 3 Februarii 1747, hwarefter de nu oklandrat laga stånd ärhollit, så dömdes ofwannemde skattejord för dem fast, och dem bref meddeltes".
Tillägg:
Sexman: av sockenstämma vald tillsynsman för kyrkans och prästgårdens underhåll samt för övervakning av tukt och goda seder i församlingen.
Ämbetet förekom till 1862. (ur Henrik Anderö's ordbok för släktforskare).

*Pär Nilsson dog med största sannolikhet år 1718, dock är det osäkert huruvida datumet i död- och begravningsboken (12/1) anger hans dödsdag eller begravningsdag. Om 12/1 anger hans begravningsdag finns det en liten möjlighet att Pär Nilsson dog i slutet av år 1717.

Referent och utredare Göran Svensson Vimmerby och Berit Sjögren Uppsala


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1698? Dottern 1275 Karin Persdotter föds omkring 1698-05 Vennebjörke, Södra Vi H 1).
1701? Sonen Jon Persson föds omkring 1701.
1718 Död 1718 Vennebjörke, Södra Vi H.
1718 Begravning 1718-01-12.

Källor

1)Göran Svensson Vimmerby