Personakt

Nils Jansson


Äktenskap med Elsa Christina Lind (1766 - )

Vigsel:1789-10-10 Hägerstad, Hannäs E

Noteringar

Tjust härads dombok den 6/6 1787

Paragraf 84.

Då Tingsrätten i anledning av § 168 vid sistlidne Ting uppropade Jan Nilsson i Öndal, käranden, emot Kronolänsmannen C G Åhlund, angående äskad redogörelse för en hållen auktion, inställde sig käranden personligen, men för svaranden tillkännagavs sjukdomsförfall. Och som Tingsrätten har sig bekant, att Kronolänsmannen av ålderdomsbräckligheter och sjukdom är så besvärad, att det är osäkert huru snart han kan bliva restituerad, så blev detta mål vidare utställt till nästkommande Höstting, och Kronolänsman vid förligt av dess talan, ålagd att då antingen själv eller genom laga ombud avgiva den fordrade redogörelsen, samt svaromål å stämningen. Skolande i början av Tinget dag utsättas till sakens företagande, då ävenledes käranden sig inställa bör, samt i laga tid svaranden om detta Tingsrättens beslut bevisligen kungöra låta. Varför utdrag av protokollet beviljades. Vid § 129 nästa Ting.Tjust härads dombok den 22/10 1787

Paragraf 129.

Jan Nilsson i Öndal, fullföljde det under § 84 sistlidne Ting förehavde mål emot förre Kronolänsmannen välaktade Carl Gustav Åhlund, angående äskad redogörelse för en år 1774 hållen auktion efter kärandens avlidna hustru. Och som Jan Nilsson varken skall erhållit auktionsprotokollet eller auktionsmedlen, så yrkas indrivande därav och att behörig redogörelse för alltsammans visas måtte.
Uti till detta Ting utfärdade återstämning nekar Kronolänsmannen helt och hållet, att hava förrättat bouppteckning, delning eller auktion efter kärandens hustru, varför helt och hållet befrielse ifrån käromålet yrkas jämte ersättning för åbragt rättegångskostnad.
Tingsrätten företog därefter rättegången i närvaro av käranden och för svaranden dess tillärnade måg, Skrivaren Ollenberg, vilken berättade, att svaranden nu skall vara så förfallit och av sjukdom försvagat tillstånd, att han icke kan själv reda sina angelägenheter, men som han enständigt nekar hava haft någon befattning med auktionen, den hans son nu mera Ombud och Kronolänsmannen Peter Åhlund skall förrättat, så har Ollenberg såsom ombud någon annan förklaring icke att avgiva.
Jan Nilsson anförde, det han anmodat Kronolänsmannen, men icke hans son, att verkställa förenämnda auktion, vilken å det avseende emottagit lottsedlarna och sedan han därefter formerat ett auktionsinstrument låtit ovanbemälte dess son den verkställa, vilket likväl varit så alldeles Kronolänsmannens egen sak, att Jan Nilsson icke ansett sig böra fråga därefter, då svaranden som emottagit egendomen var honom därför ansvarig.
Efter vidare anförande härom begav sig slutligen Jan Nilsson att efter svarandens invändning lagligen inkalla Ombuds och Kronolänsmannen Peter Åhlund uti detta mål höras, likväl med förbehåll, att, såvida han skulle obefogat bliva besvärad i sådan händelse undgå ansvarighet, emedan han för egen del icke kan anse honom för auktionsförrättaren, utan blott som faderns biträde. Och skall det för den skull bliva den senares skyldighet, att leda ansvaret ifrån sig inpå sonen, därest han gitter.
I anseende härtill blev de med instämning emot Kronolänsmannen Åhlund ytterligare uppskjuten och Jan Nilsson ålagd att tidigt innan nästa Ting igenom stämning låta lagligen inkalla Ombuds och Kronolänsmannen Peter Åhlund att uti rättegången höras, vilken stämning emot bevis bör honom överlämnas och Jan Nilsson därmed vara vid nästa upprop försedd. vilken händelse nu varde svaranden vid talans förlust bör antingen själv eller genom ombud komma tillstädes, på det rättegången med laga slut måtte vara avhulpen. Vilket kungjordes och blev tillika utdrag av protokollet beviljat. Vid § 152 nästa Ting.Tjust härads dombok den 5/11 1787

Paragraf 247.

Efter uttagen stämning, kärade Drängen Nils Jansson i Skedshult och Betjänten Anders Hultgren på Lidhem, till deras fader Jan Nilsson i Öndal, med påstående, att han måtte åläggas visa redo för deras mödernearv och jordlegan för deras om händer havda fasta egendom, förbehållande sig öppen talan uti allt vad härmed gemenskap äga kan, samt ersättning för rättegångskostnaden.
Käranden inställde sig personligen, biträdda av förra Inspektoren Johan Roxén och för svaranden förekom Nämndeman välförståndige Måns Larsson, som erinrade Rätten att Jan Nilsson nu i flera Ting haft rättegång emot förra Kronolänsman Åhlund och sökt av honom erhålla handlingar och auktionsprotokoll över barnens försålda mödernearv, vilket oaktat allt bemödande ännu icke kunnat vinnas, utan ankommer rättegången efter Tingsrättens detta Ting givna utslag på ytterligare instämning emot Kronolänsmannens son, Ombuds och Kronolänsmannen Peter Åhlund, som med berörde auktion även skall haft befattning. Och emedan innan upplysning och redogörelse av auktionsförvaltaren vunnits, han omöjligen skall kunna visa vad barnens del i lösören varit, ty anhålles om anstånd i detta ämne. Och som även redogörelsen för jordlegan av deras fastighets andelar både i Skedshult och Öndal därmed har gemenskap, så anhåller han att även i den frågan vinna anstånd. Varvid käranden så mycket mindre förmodas förlora, som genom egendomarnas bebyggande och ansenliga husflyttning, påkostad storskiftesdelning och förda vidlyftiga och kostsamma rättegångar, betydlig behållning ej kan bliva möjlig.
Sedan kärandeombudet av Tingsrätten erhållit upplysning om rättegången Jan Nilsson och Kronolänsman Åhlund emellan, angående auktionsprotokollet och redogörelse för förvaltningen av kärandens egendom, så fann han väl att denna rättegång först bör avslutas, men fann frågan om avkomsten av kärandens ärvda fastigheter därmed ej har något gemensamt sammanhang, så påstås, det måtte Jan Nilsson därför göra särskilt redo och räkning och vid ansenligt vite åläggas att befordra denna saken om auktionsprotokollets återställande till skyndsamt slut.
Nämndemannen svarade det Jan Nilsson är tillräckligt angelägen utan något vite, att fullgöra sina skyldigheter. Vidare var ej att anföra.

Utslag.

Alldenstund Tingsrätten har sig bekant, att Jan Nilsson såsom förmyndare för dess barn är stadd i rättegång med förra Kronolänsman Carl Gustaf Åhlund, angående redogörelse för en auktion, som han skall förrättat över kärandens erhållne möderne vad lösa egendomen angår och att detta mål i anseende till flera parters hörande vid detta Ting blivit uppskjutet. Och den redogörelse käranden nu av fadern söka, beror av förberörde auktion och dess belopp, vilket åter ankommer av laga slut av förberörde rättegång, i följe härav ock synes omöjligt för Jan Nilsson, att dessförinnan i den delen kunna göra kärandens påstående till fylles, varför ock Tingsrätten i nuvarande ställning ej kan sig därmed vidare befatta än vid 6 Rd. vite ålägga Jan Nilsson att ovanbemälte rättegång till handlingarnas återskaffande i laglig ordning fullfölja så att de genom dess förvållande densamma ej måtte uppehållas, och käranden sakna den upplysning och redogörelse för deras arv som de fordra, men som fråga om avkastningen av deras ärvda fastigheter ej finnes äga något oskiljaktigt sammanhang med deras lösa arv, som på auktion blivit försåld och Jan Nilsson således därför både kan och är skyldig visa särskild räkning och redo, så varder han i anseende därtill vid 3 Rd. 16 sh. vite ålagd att vid detta måls företagande å nästa Ting för alla ägen, som han såsom förmyndare för dess barns ärvda fastigheter förvaltat, uppte behörig räkning över avkastningen, samt nödiga utgifter alltsammans med behörige bevis och verifikationer styrkt. Varefter käranden äga tillfälle därvid nödige påminnelser avgiva. Skolande parterna å ömse sidor vid nästa Ting till rättegångens fullföljande i detta senare redogörelse ämnat vid upprop tillstädes komma, å den dag som i början av Tinget tillkännagivas skall. Vid § 302 nästa Ting.Tjust härads dombok den 29/2 1788

Paragraf 152.

Sedan Tingsrätten under den 2 oktober förlidet år § 129 ålagt Johan Nilsson i Öndal, att till fullföljande av den emot Kronolänsmannen C G Åhlund uppskjutne instämning rörande påstådd redogörelse för en år 1774 hållen auktion efter kärandens avlidna hustru, till nu pågående Ting gemensamt tilltala sonen Charta Sigillata Ombudsmannen och Kronolänsman välbetrodde Peter Åhlund, som fadern invänt hava samma auktion förrättat och nu jämväl innehava alla dit hörande handlingar. Så uppviste käranden, nu personligen tillstädes, av Kronolänsman välaktade Rolin, det han till detta Ting uppå Jan Nilssons begäran utfärdat stämning å bemälte Kronolänsman samt densamma till fortställande överlämnat till en Bonde från Thorsåker i Horns socken vid namn Peter Andersson, som skall lovat draga försorg att samma stämning ordentligt blir förställd. Varom likväl något ytterligare bevis icke kan företas, i anseende härtill och då någon å svarandens sida ej heller nu var tillstädes, Jan Nilsson hemställa, om icke ytterligare anstånd må lämnas. Vilket Tingsrätten vid närvarande förhållande fann så mycket mera nödigt som efter domstolens förra beslut målet ej kan utom bemälte ombudsmans hörande, företagas. Och blev för den skull Jan Nilsson ytterligare ålagd att tidigt innan nästkommande sommarting å Ombudsmannen och Kronolänsman Åhlund stämning utsöka samt honom, såsom utom lagsagan boende, falla 6 veckor före Tinget emot bevis tillställa låta. Vilket vid upprop härav företes bör. Blivande förre Kronolänsman Carl Gustav Åhlund på sätt Tingsrättens förra beslut innehåller vid talans förlust ålagd att antingen själv eller genom laga ombud, när saken å nästkommande sommarting uppropas tillstädes komma. Varöver efter avkunnandet utdrag av protokollet meddelats. Vid § 62 nästa Ting.Tjust härads dombok den 15/3 1788

Paragraf 302.

Inspektoren Johan Roxén, såsom ombud för Jan Nilssons söner i Skedshult, Betjänten Anders Hultgren och drängen Nils Jansson, käranden, inställde sig jämte svaranden Jan Nilsson, till fortsättande av den under § 247 förra Ting förehavda redogörelsetvist, angående dessas mödernearv samt avkastningen av de fastigheter dem på samma sätt tillkommer, berättande svaranden, det Tingsrätten förut även har sig bekant, att rättegång emot förra Kronolänsman välaktade Carl Gustaf Åhlund, om redogörelse för auktion över kärandes försålda lösa arv, även vid detta Ting blivit uppskjuten och att han därför vid detta tillfälle även så lite som förut är i stånd, att avlämna den instämda redogörelsen. Varför han vill om vidare anstånd, anhöll och begärde även nu, att Tingsrätten ville bevilja laga stämning på Ombuds och Kronolänsman välaktade Per Åhlund till nästkommande Sommarting för att jämte fadern höras över den av honom fordrade redogörelsen. Och som sedan Inspektoren Roxén häröver blivit hörd, Tingsrätten biföll härtill, att så och i förmågo av 16 Cap 6 § Rättegångsbalken, blev rättegången ytterligare uppskjuten samt parterna ålagda, att vid nästa upprop sig infinna och Jan Nilsson vara försedd med rättning över avkastningen av fasta egendomen och skattstämning innan nästa Ting Ombudsman Åhlund meddelas. Vid § 63 nästa Ting.Tjust härads dombok den 28/5 1788

Paragraf 62.

Till fullföljande av den under § 152 sistlidet Ting förehavda tvist, emot förra Kronolänsman välaktad Carl Gustav Åhlund, om redogörelse för en år 1774 hållen auktion, hade Jan Nilsson i Öndal inkallat Charta Sigillata Ombudsmannen och Kronolänsman välbetrodde Per Åhlund, att antingen gemensamt med dess fader eller ock ensamt göra redo för den befattning han med denna auktion haft, återställa alla handlingar samt auktionsmedlen med ränta betala ifrån den tid de borde vara levererade, under förbehåll av ersättning för rättegångskostnad.
Vid upprop härav förekom Jan Nilsson personligen och för Ombudsman Åhlund inlämnade Nämndeman välförståndige Måns Larsson en till Tingsrätten ställd skrift, varuti han såsom förfall anmäler infallande Ting med Ydre härad, varest han har flera Ämbetsmål att bevaka, och i synnerhet omöjligheten att ifrån dess frälsehemman Höckerstad på Vikbolandet vid 16 mils avstånd anskaffa erforderliga handlingar, varför om anstånd till nästa Ting anhålles.
Jan Nilsson beklagade att med denna tvist så ovanligen dragas på tiden, till hans kännbara lidande, så mycket mer som han icke kan göra redo för sina barns möderne, innan den sökta redogörelsen av Åhlund erhållits. Han anhöll för den skull att domstolen skulle vidtaga så kraftiga tag, att han vid nästa Ting ofelbart sig inställer.
Tingsrätten tog vad sålunda förekommit i övervägande, och vill för denna gång antaga de av Ombudsman Åhlund anmälda förfall och således till nästkommande laga höstting med dessa härader och 2:dra Tingsdagen lämna anstånd med denna rättegång. Då han vid förelagt vite av 6 Rd. 32 sh. antingen själv eller genom laga ombud bör tillstädes komma och dels för egen räkning och dels såsom Curator för dess fader, som veterligen av ålder och åkommen sjuklighet är satt ur stånd att reda och bestyra dess angelägenheter, i vilken egenskap Ombudsmannen Åhlund således nu förordnas att faderns rätt under förevarande tvist iakttaga och bevaka, att uppå den erhållne stämningen svara.
Skolandes Tingsrätten därefter i laglig ordning med rättegången förfara. Vilket den närvarande parten kungjordes, och att han å förenämnda dag vid nästa Ting bör komma tillstädes. Varöver utdrag av protokollet beviljades. Vid § 12 nästa Ting.Tjust härads dombok den 28/5 1788

Paragraf 63.

Tingsrätten företog den under § 302 sistlidne Ting emellan Inspektoren Roxén såsom laga ombud för betjänten Anders Hultgren och Nils Jansson i Skedshult, käranden, samt deras fader Jan Nilsson i Öndal, svarande, uppskjutne rättegång, angående äskad redogörelse för deras mödernearv samt avkastningen av de fastigheter dem tillkomma. Varvid dessa parter personligen förekommo, erinrande Jan Nilsson att redogörelsen för auktionen över dess söners arvförsäljning, varom han uti föregående §: haft rättegång med förra Kronolänsmannen Carl Gustav Åhlund och dess son Charta Sigillata Ombudsmannen och Kronolänsman Per Åhlund, bör föregå, innan han, som dessutom är stadd utom alla handlingar kan fullgöra dess söners billiga påstående om redogörelse för deras arv. Och som svaranden i förberörde rättegång vunnit uppskov, så är han nu lika så lite som förut i stånd att svara i detta mål.
Inspektoren Roxén tillika med käranden Nils Jansson anförde att denna senare, som nyligen, satt hushåll och emottagit Gårdsbruk i Skedshult, är särdeles nödig om understöd och dessutom villig att foga sig efter faderns omständigheter, är nöjd att inställa denna tvist till dess rättegången emot auktionsförvaltaren är utförd, med det villkor att fadern uppå dess mödernearv förskjuter en summa stor 100 Rd. som han till brodern Hultgrens utlösen oundgängligen behöver.
Detta åtog sig Jan Nilsson och att innan nästkommande Michaelis skaffa sonen denna summa, vilket således till efterrättelse och fullgörande parterna emellan fastställdes, och rättegången tills vidare inställdes. Varöver utdrag av protokollet meddelas skulle.Tjust härads dombok den 15/10 1788

Paragraf 12.

Kärande under § 62 förlidet Ting, Jan Nilsson i Skedshult, förekom till fullföljande av den då emot Charta Sigillata Ombudsman och Kronolänsman välbetrodde Petter Åhlund, dels för egen räkning, dels såsom Curator för dess sjuklige och ålderstigne fader, förra Kronolänsmannen välaktade Carl Gustav Åhlund, förehavda rättegång angående redogörelse för en år 1774 hållen auktion, varuti bemälte Ombudsman vid vite av 6 Rd. 32 sh. blivit ålagd idag som är andra Tingsdagen vid nu påstående Ting, att antingen personligen eller genom ombud tillstädes komma samt svaromål avgiva. Men han var varken närvarande eller anmält sig någon å dess vägnar eller tillkännagav laga förfall. Varför Tingsrätten efter kärandens därom nu gjorde påstående ej kunde undgå att anse Charta Sigillata Ombudsmannen och Kronolänsman Åhlund förfallen till förenämnda vitesbot vartill han för den skull fälldes. Och blev rättegången till slutligt utförande utställt till den 15:e nästkommande november, då, evad han sig infinner eller ej, Tingsrätten vidare skall sig utlåta, för vilken orsak nu närvarande parten även då bör tillstädes komma. Vid § 357 detta Ting.Tjust härads dombok den 15/11 1788

Paragraf 357.

Tingsrätten företog nu slutligen det under § 12 detta Ting uppropade mål emellan Jan Nilsson i Skedshult, nu i Öndal, kärande, samt Charta Sigillata Ombudsman och Kronolänsman välbetrodde Petter Åhlund svarande, dels själv dels såsom Curator för dess sjuklige och ålderstigne fader, förra Kronolänsman välaktade Carl Gustav Åhlund, angående fordrad redogörelse för en år 1774 hållen auktion. Närvarande käranden, nu så väl som vid alla förra uppropen, men svaranden var icke tillstädes, eller har under Tinget, som med denna dag slutas, tillkännagivit förfall. Varför han efter Jan Nilssons påstående för uteblivande under hela Tinget, till följe av 12 Cap: 2 § Rättegångsbalken pliktfälldes till 32 sh. och som Tingsrätten i brist av handlingar och all annan upplysning om målets beskaffenhet, vilket allt svaranden påstås innehava och böra avgiva. Domstolen icke kunde något vidare tillgöra. Så blev Charta Sigillata Ombudsmannen och Kronolänsman vid förhöjt vite till 10 Rd. Specie ytterligare ålagd att å tredje Tingsdagen vid näst infallande laga Vinterting med dessa Härader, antingen själv eller genom laga ombud, till svaromål uppå den redan till sistlidne Sommarting av Jan Nilsson utverkade stämning, i detta mål sig inställa. Vilket käranden åligger honom emot bevis tidigt förut kungöra låta. Vilket vid nästa upprop till domstolen ingivas bör, till vilken ända detta genom utdrag av protokollet meddelats. Vid § 27 nästa Ting.Tjust härads dombok den 19/2 1789

Paragraf 27.

Under den 15:e sistlidne november § 357, har domstolen vid förra Tinget, uti det av Jan Nilsson i Öndal, Ukna socken, emot Charta Sigillata Ombudsman och Kronolänsman välbetrodde Peter Åhlund, dels själv, dels såsom Curator för dess sjuklige och ålderstigne fader, förra Kronolänsman välaktade Carl Gustaf Åhlund, svarande, instämda och ifrån flera Ting uppskjutna kungörelsemål för en år 1774 hållen auktion, ålagt svaranden vid 10 Rd. vite, att antingen själv eller genom laga ombud sig inställa till svaromål vid detta upprop å Tingsdagen innevarande Ting. Vilket beslut Johan Nilsson även skulle emot bevis tidigt honom kungöra, i följe härav den senare vid upprop personligen nu tillstädes, ingav Ombudsmannen Åhlunds egenhändiga betyg under den 25:e sistlidne januari månad av innehåll: Att han då emottagit Tingsrättens utslag av den 15:e oktober sistlidne år § 12, uppå tillkänna av Jan Nilsson i Skedshult, men var nu icke dess mindre frånvarande. Varför Jan Nilsson trodde och även därom anhöll att svaranden borde anses förfallen till det utsatta vitet.
Tingsrätten tog detta i övervägande, och fann, att det uti betyget åberopade utslag icke är samma Expidition som ålägger svaranden inställelse vid detta upprop och att han för den skull i brist av tillförlåtligt bevis om Communication av Tingsrättens först åberopade beslut, icke kan söka honom till vitesboten, samt således sig ytterligare vara föranlåten, att till nästkommande Sommarting samt 3:dje Tingsdagen uppskjuta detta mål och vid det förutsatta vitet av 10 Rd. ålägga Charta Sigillata Ombudsmannen och Kronolänsman Peter Åhlund, att antingen genom laga ombud eller själv på nämnda dag vid domstolen sig inställa. Vilket beslut emot bevis bör honom tidigt förut genom kärandens försorg kungöras. Till vilken ända detta genom utdrag av protokollet meddelats. Vid § 25 nästa Ting.Tjust härads dombok den 25/5 1789

Paragraf 15.

Med Nämndemannen Håkan Månssons i Sund samt Carl Jacobsson i Öppeby betyg, under den 13:e sistlidne april, visade Jan Nilsson i Öndal, att Charta Sigillata Ombudsmannen välbetrodde Per Åhlund erhållit Communication av Tingsrättens utslag under § 27 sistlidet Ting, varigenom han blivit ålagd vid 10 Rd. vite, att på denna dag antingen själv eller genom laga ombud sig infinna till svaromål, uppå den av Jan Nilsson enligt stämning fordrade redogörelse för en år 1774 hållen auktion, dels såsom själv part, dels Curator för dess sjuklige fader, förra Kronolänsman Åhlund, men för svaranden ingavs av en från Sunds socken i Ydre, utskickad man, ett brev med utanskrift till herr Hovrätts Notarien Dahlgren, att i hans frånvaro öppnas av domhavanden, såsom innehållande Jakaller, (?) varuti var inneslutit en till Tingsrätten ställd skrift ifrån svarandens Broder, välbetrodde Mönsterskrivaren Carl F. Åhlund, varuti han under föregivande av broderns sjukdoms förfall samt åberopande av herr Prostens Magister Lars Borei den 21:e innevarande månad av Lars Widemar, samt Sergeanten B. D. Heldenqvist tillika besannade skriftligen intygande att Ombudsmannen allt sedan februari månads början icke haft hälsan och då över 8 dagar varit besvärad av en frånmattande feber som nästan medtagit dess livskrafter, att omöjligen på längre tid, kan anställa någon resa ur sitt hus, anmäler sig om uppskov till nästa Ting och att någon Curator emellertid för svarandens sjuklige föräldrar måtte vara förordnade. Varöver, sedan Johan Nilsson sig förklarat.

Avlade (beslut?)

Allt som svarandens föregivna sjukdoms förfall, vore med tillförlåtliga bevis av Prästerskapet i församlingen och flera undertecknade personer bestyrkt, så kunde Tingsrätten icke avslå anstånd till nästkommande Höstting, då svaranden vid förr utsatt vite av 10 Rd. Specie, å andra Tingsdagen skall sig inställa i egen person därest han genom fullmäktig ej vill målet och dess rätt bevaka och det även i egenskap av Curator för dess sjuklige och ålderstigne fader, såvitt dess rätt uti denna rättegång blivit rörd, enligt Tingsrätten därom för detta meddelte förordnande. Då han även bör vara försedd med auktionsprotokollet, samt alla övriga handlingar, som den äskade redogörelsen röra, och anser Tingsrätten förövrigt sig icke tillständigt, att annorlunda taga befattning om förra Kronolänsmannen Åhlund och dess hustru, samt Curatorutnämnande för dem, sedan de numera avflyttat orten och under annan domstol lydande äro. Förövrigt tillförne Jan Nilsson, att vid nästa upprop på sätt anfört är, även tillstädes komma


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1766 Makan Elsa Christina Lind föds 1766-10-06 Hägerstad, Hannäs E.
1789 Vigsel Elsa Christina Lind 1789-10-10 Hägerstad, Hannäs E.